Reflektioner kring feministisk utrikespolitik och svensk vapenexport

 


Av Salvador Perez

 

I dagarna blev det känt att Saab med hjälp av  den svenska regeringen vill fortsätta sina exportansträngningar. Två potentiella affärer har uppmärksammats: Belgien och Colombia. Det finns få invändningar mot en affär med Belgien. Landet är en demokrati och den politiska ledningen säger sig vara i behov av att uppdatera flygvapnet. Med Belgien och andra länder i samma kategori – Finland, Schweiz, Kanada, Slovakien m.fl. – kan Sverige dela utvecklingskostnader för den nya generationen JAS-Gripen som politikerna redan har beslutat att köpa.

Den potentiella affären med Colombia omgärdas dock av starka invändningar. En av dem är att landet efter årtionden av interna strider, som bland annat resulterat i 3 till 7 miljoner internflyktingar (det vill säga näst mest i världen efter Syrien), äntligen fått till stånd ett uppmärksammat fredsavtal och därmed också påbörjat en lång och snårig försoningsprocess. I det läget bedömer alltså den rödgröna regeringen, som stöttat och talat uppskattande om fredsavtalet, att det är lämpligt att backa upp försvarsföretaget Saab i deras försök att få Colombia att köpa JAS Gripen.

Affären med Colombia har också kritiserats av en rad fredsorganisationer, bland annat Svenska Freds. Enligt både Agnes Hellström och Linda Åkerlund, ordförande respektive nedrustningsansvarig på Svenska Freds, riskerar en vapenaffär mellan Sverige och Colombia att underminera arbetet för hållbar fred. Ett nyckelargument är att Colombia, ett utvecklingsland, behöver lägga resurser på annat än vapen eftersom mer vapen knappast bygger fred. Åtgärder som bekämpar fattigdom och stärker små jordägares rättigheter kan ha en mycket mer positiv effekt för freden i stort eftersom sådana åtgärder slår undan basen för spänningar och konflikter. Colombias knappa resurser bör gå till sådana investeringar.

Det finns oroande paralleller mellan Colombia och den skandalomsusade JAS-affären med Sydafrika i slutet av 90-talet. Under början på 90-talet pågick sluttampen på den frihetskamp som mynnade ut i att apartheidsystemet efter årtionden av institutionaliserat förtryck officiellt avskaffades år 1994. Även i fallet  Sydafrika visade Sverige stort stöd för det sydafrikanska folkets sak. Under årtionden var kampen mot apartheid en grundpelare i svensk utrikespolitik och en central del av en folkrörelse för internationell solidaritet. De flesta riksdagspartier stödde frihetskampen. Bland annat kom mer än hälften av det civila stödet till kampen från Sverige. När frihetskampen var vunnen och apartheidsystemet  avskaffat förbyttes internationell solidaritet från Sveriges sida mot kall opportunism. År 1999 köpte Sydafrika 28 JAS-plan av Sverige till en kostnad av sammanlagt 17 miljarder kronor. Vid tidpunkten för affären levde 66 procent av Sydafrikas befolkningen under landets egen fattigdomsgräns, det vill säga totalt 33 miljoner människor. Affären med Sydafrika har därtill kantats av envisa mutanklagelser och har kritiserats för att ha tvingats på landet i en tid då folket var i större behov av annat, bland annat fattigdoms-och HIV-bekämpning.

Förutom den möjliga affären med Colombia finns en annan affär som borde väcka särskilt stor uppmärksamhet: Indien. Saab vill med regeringens hjälp sälja upp till 200 JAS-Gripen till Indien till en kostnad om minst 100 miljarder kronor. En sådan affär vore den i särklass största i svensk industrihistoria, mycket större än affären  med Brasilien. Här agerar regeringen aktivt för att en affär ska bli förverkligas. Både statsminister Stefan Löfven och näringsminister Mikael Damberg har i olika omgångar besökt Indien tillsammans med näringslivsdelegationer som inkluderat Saab. Indien räknas liksom Belgien som en demokrati. Vad är då problemet? Betänk följande sociala förhållanden i Indien: 

  • Enligt Världsbanken lever 270 miljoner människor under landets egen fattigdomsgräns och siffrorna är ännu mer häpnadsväckande vid användandet av andra internationella fattigdomsmått.
  • Enligt internationella energirådet IEA saknar 300 miljoner människor tillgång till något så grundläggande som elektricitet.
  • Enligt nationella data saknar halva befolkningen, det vill säga omkring 600 miljoner människor, saknar tillgång till en vattenbaserad toalett vilket är ett stort hälsoproblem och säkerhetsproblem, särskilt för barn och kvinnor.
  • Enligt Rädda Barnen, som bygger på Världsbankens data, är 44 procent av barnen i landet underviktiga och så mycket som 72 procent av spädbarnen lider av blodbrist. Andelen barn med näringsbrist i Indien är nästan fem gånger högre än i Kina och dubbelt så hög som i Afrika söder om Sahara.

Nyligen kom den årliga skrivelsen där regeringen redogör för den svenska exportkontrollen av krigsmateriel under det gångna året. I början av skrivelsen kan vi läsa att export av krigsmateriel enligt krigsmateriellagen endast får äga rum om “det finns säkerhets-och försvarspolitiska skäl för det och det inte strider mot Sveriges utrikespolitik.” En viktig fråga är då om de potentiella affärerna med Colombia och Indien inte strider mot  Sveriges utrikespolitik på ett sätt som borde omöjliggöra export.

På vilka grunder skulle dessa två affärer kunna strida mot Sveriges utrikespolitik? Svar: den feministiska utrikespolitiken. När den så kallade feministiska utrikespolitiken presenterades av utrikesminister Margot Wallström efter den rödgröna valsegern 2014 skulle vi få “en ny syn på säkerhet.” Genom sitt långa arbete för barn och kvinnors sak, bland annat genom toppositioner inom världssamfundet, var Wallström väl medveten om hur barn och kvinnor åsidosätts när viktiga beslut ska tas. Enligt utrikesministern skulle hänsyn till kvinnor och barn genomsyra utrikesförvaltningens arbete. Målet var att stärka alla kvinnors och flickors rättigheter, förbättra representationen och öka resurserna. Med det som bakgrund kan man fråga sig om vapenexport till länder som Colombia och Indien “stärker kvinnors och flickors rättigheter, representation och resurser.” Det finns snarare skäl att tro att vapenexporten urholkar resurser som kan användas för att förverkliga den feministiska utrikespolitikens huvudmålsättningar. Fattigdom, avsaknad av elektricitet och grundläggande sanitet och mindre bra förutsättningar för god hälsa är några av de faktorer som hindrar kvinnor och barn från att nå leva ett gott liv. Indikativt är också att den svenska vapenexporten inte nämns med ett enda ord i varken 2016 eller 2017-års handlingsplaner och fokusområden för den feministiska utrikespolitiken.

Ovanstående är inte detsamma som att hävda att all skuld för det inkonsekventa i Sveriges förhållande med omvärlden ligger på Wallström eller att det enbart är utrikesministern som måste ställa saker tillrätta. Vi har inte tillräckligt med insyn i regeringens dagliga arbete för att kunna uttala oss om hur diskussionerna och övervägandena sker mellan de olika statsråden och departementen  men vi som tror på att Sveriges politik kan göra skillnad bör också kunna förvänta oss att diskussionerna mellan Wallström, Damberg och Löfven är hårda. Tills dess att vapenexporten regleras på ett sätt som är acceptabelt inom ramen för den feministiska utrikespolitiken saknar Sveriges arbete för en bättre värld den trovärdighet som vi skulle kunna ha.

 

Foto: Giorgio Galeotti (Own work) via Wikimedia Commons

Intervju med Lars Ingelstam

Lars Ingelstam är professor emeritus i matematik och framtidsstudier och har i Sverige varit något av en pionjär inom det senare fältet. Under sitt yrkesliv har Ingelstam analyserat ekonomi ur breda samhällsperspektiv och kopplat samman arbete, fördelning, social ekonomi, konsumtion och en övertro på ekonomisk tillväxt. På senare år har Ingelstam också engagerat sig i utrikes-och säkerhetspolitiska frågor, ofta genom att synliggöra förhållandet mellan fred och utveckling och betona vikten av mänsklig säkerhet. Han arbetar just nu med hur ett ökat utbyte mellan svenskar och ryssar kan verka konfliktförebyggande och främja samförstånd och avspänning. Salvador Perez, styrelseledamot och skribent för SCISER, har intervjuat Lars Ingelstam om hans syn på några av de centrala framtidsfrågorna, vad som motiverar honom som offentlig intellektuell och vad han har för tips till unga som vill ge sig in i den politiska debatten.


Foto: Ludvig Duregård

 

Salvador Perez

Jag vill börja med att tala med dig om vår tids teknikutveckling. Runtom i världen ersätts arbetskraft i allt större utsträckning av digital och automatiserad teknik, och detta förmodas ske i stor utsträckning även i framtiden. I Sverige bedöms mer än hälften av dagens anställda kunna ersättas av digital teknik de kommande två decennierna. Inte minst i Sverige kontrasterar denna utveckling mot det vi lärt oss är grunden till det svenska välfärdsbygget – lönearbetet och strävan efter hög sysselsättning för att hålla igång trygghetssystemen. Hur ser du på den här utvecklingen? Hur kan vi förstå den i ett bredare samhällsperspektiv? Hur förberedda skulle du säga att samhället, politiken och akademin är på att diskutera och hantera konsekvenserna av den här utvecklingen?

Lars Ingelstam

Det första vi bör konstatera är att det arbete som krävs för att tillgodose våra materiella behov – industri , jordbruk och även transporter – har minskat (i Sverige från början av 1980-talet) trots att produktionsvolymerna ökat samtidigt. Denna utveckling kommer sannolikt att fortgå. Många tänker då att eftersom ”riktigt arbete” försvinner så kommer stor arbetslöshet att inträffa. Men då får man inte glömma att mot den utvecklingen står två andra tendenser. Den ena är att sociala tjänster – vård, skola, omsorg – vuxit till mellan 25 och 30 % av arbetsmarknaden, i vårt land i stort sett med finansiering via skatter. Behoven är nästa omättliga, i synnerhet när vi blir äldre och äldre, men om de ska kunna mötas beror i mycket stor utsträckning om vi (på ena eller andra sättet) kan beskatta oss själva och öka volymerna. Den andra tendensen är ökning i en växande diversesektor som i huvudsak består av information och informationsöverföring. Om allt som ingår i denna är ”nödvändigt” eller inte kan diskuteras: här finns allt från rymdforskning till musikaler, från romanförfattande till reklam. Det är alltså tre tankar vi måste hålla i huvudet samtidigt. För mig är den största politiska utmaningen hur välfärden ska upprätthållas. Resurserna (”rikedomen”) finns men den sociala ingenjörskonst och politiska vilja som skulle krävas för att översätta den till välfärd är i dag otillräcklig. ”Tillväxt” har faktiskt inte särskilt mycket med saken att göra.

Salvador Perez

Det verkar finnas en maktaspekt kopplad till denna digitaliserings- och automatiseringstrend därför att samtidigt som teknikutvecklingen öppnat upp för en digital demokratisering riskerar allt fler människor, inom många olika yrkeskategorier, att förlora sitt lönearbete. Teknik är inte neutralt; mobilen har fört med sig frihet men också sms-jobb och kravet på att vara ständigt tillgänglig för vissa yrkesgrupper. Vad kan den offentliga sektorn göra för att jämna ut effekterna av teknikutvecklingen? Vilken roll, och vilket ansvar, har det offentliga och akademin?

Lars Ingelstam

Frågan är berättigad. Men tekniken – hårdvaran – är inte särskilt dyr och inte heller så ojämnt fördelad. Teknikanvändningen i vardagslivet är inte särskilt ojämlik (dock finns en grupp äldre som står utanför och får problem). Inom det kapitalintensiva näringslivet finns ett annat problem, som mer hänger samman med kapitalets makt (se nästa fråga). Hygglig förtrogenhet med den digitala tekniken kommer att bli allt viktigare i informationssamhällets olika yrken. Jag är dock mest bekymrad över tendenserna att det skapas proletariat (prekariat) inom oglamorösa tjänsteyrken. Här spelar IT en begränsad roll, men den offentliga sektorn och politiken en desto större.

Salvador Perez

En mindre vanlig men ändå intressant analys är att de stora vinnarna på automatisering framförallt kommer att vara kapitalägare som kan undvika det ansvar och de motsättningar som mänsklig arbetskraft för med sig. Är det här en analys som du känner igen från fältet framtidsstudier? Vad kan teknikutvecklingen ha för betydelse för förhållandet mellan arbete och kapital, och finns det anledning att tro att vi kommer att få se ytterligare ansamling av makt hos de som ”äger” tekniken eller de som kan köpa in ”industrirobotar”? Finns det motkrafter eller trender inom teknikutvecklingen som snarare kan jämna ut, förändra eller göra maktförhållandet mellan dessa parter mer jämställt?

Lars Ingelstam

Även denna fråga är högst berättigad. Det är inte bara teknikutvecklingen i snäv mening som innebär fördelar för kapitalägare och stora företag. Att överskottet i allt högre grad tillfaller kapitalet och i minskande grad de arbetande beror också på möjligheten att flytta produktion till låglöneländer. Men i grunden är detta en strukturell konsekvens av kapitalism (ägande för profit) och teknisk utveckling. Den klassiska motkraften är facklig organisering. Den kan fortfarande betyda mycket, men mindre och mindre då de anställda blir färre och ”robotarna” fler. Den svaga punkten i detta system är konsumtionen: någon måste ju köpa produkterna om det hela ska gå runt. Den spirande diskussionen om garanterad minimi-inkomst ska, i alla fall delvis, ses ur detta perspektiv.

Salvador Perez

Världsekonomin, och inte minst den internationellt konkurrensutsatta exportindustrin, drivs av en marknadsekonomisk dynamik att pressa ned alla typer av kostnader. Eftersom Sverige är ett synnerligen exportberoende land diskuteras denna dynamik flitigt inom både näringslivet och politiken. Vi vet också att den konkurrensdynamik som exportindustrin måste förhålla sig till påverkar det handlingsutrymme svenska beslutsfattare säger sig ha när det kommer till att “skydda” eller “behålla” svenska jobb. Skulle det överhuvudtaget vara möjligt för Sverige att välja bort teknikutvecklingen för att “rädda svenska jobb”? Vilken roll kan det offentliga spela? Kan till exempel vården, som är en stor arbetsgivare och viktig samhällsaktör välja bort teknik som i hög utsträckning ersätter under-och sjuksköterskor och annan personal? Vad finns det för utrymme för det offentliga, som i och med NPM verkar enligt liknande eller samma premisser som det privata, att ställa som arbetsgivare före värdet av att effektivisera och vinstmaximera?

Lars Ingelstam

Jag väljer att svara på den mest precisa frågan: kan den offentliga sektorn, t ex vården, välja bort teknik för att bevara jobb? Detta är dock en konstig fråga. De flesta jobb i vården kan inte rationaliseras på liknande sätt som i industrin. En mycket viktig uppsats av William Baumol (1967) förklarar sambandet: man kan inte spela musik fortare eller med färre musiker än den är skriven för. Denna ”obalanserade tillväxt” styr stora delar av vården, skolan och omsorgen. Sätt in teknik där det går och förbättra resultaten, men minns att i stort sett är det människor som behövs (jfr fråga 1 ovan)!

Salvador Perez

Till teknikutvecklingen kan migrationsaspekten adderas. Människor kommer av olika anledningar till Sverige, och det ligger i allas intresse att dessa individer kommer in på arbetsmarknaden. Vi vet att det tar lång tid, för lång tid, för många människor att komma in på den svenska arbetsmarknaden, och ibland erbjuds endast arbeten där individens kunskap och kompetens inte kommer till sin rätt. Hur ser du på både de korta och långsiktiga förutsättningarna till att få människor som kommer till Sverige i arbete? Om de ”enkla jobb” som idag erbjuds försvinner på grund av de trender som vi talar om, vad ser du då för öppningar?

Lars Ingelstam

Det gäller väldigt olika grupper av människor. En del har professionella kunskaper, som kan anpassas utan större (!) svårigheter. En del har traditionell kompetens, som hantverk eller detaljhandel, som passar bäst i deras egen kulturella kontext, men som inte är särskilt svår att integrera. Slutligen har vi personer med nästan ingen utbildning, i några fall analfabeter. Då får man börja från början. Det kräva pragmatism och medkänsla, nya regelverk och politisk fantasi. Men vi måste lära oss att Sverige inte längre är ”svenskarnas” land. Ju snabbare vi lär oss att gilla läget och tillämpa demokratins principer och allas lika värde, desto lättare kommer det att gå.

Salvador Perez

Det finns en parallell, och minst lika intressant, teknikutveckling som rör förnyelsebar energiproduktion, särskilt solbaserad sådan. Vad är dina tankar om den positiva diskursen kring den gröna teknikutvecklingen som en “game-changer” i positiv mening och automatiseringen som en “game-changer” i negativ mening? Är det en förenklad dikotomi? Bär den gröna teknikutvecklingen med sig möjligheter som den automatisering vi tidigare diskuterat saknar?

Lars Ingelstam

Som jag nämnt tidigare anser jag inte att ”automatiseringen” är något enhetligt fenomen, men att den traditionella tillverkningsindustri kommer att undergå stora förändringar. Inom energiområdet har det hänt mycket sedan jag (på hösten 1973!) deltog i diskussionen om den första energipropositionen; detta var efter oljekrisen och kärnkraftens förvandling från lösning på alla problem till Problemet. Löjligt många saker som då ansågs självklara är nu föråldrade. Jag tror att förnybara former av energi redan passerat tröskeln till framtiden. Även inom transportsektorn, som anses mest besvärlig, ser vi nu stora framsteg. Vem hade trott att den stora frågan inom branschen skulle vara: eldrift via batterier eller via bränsleceller? Paradoxen är dock att detta tycks kunna ske utan drastiska strukturförändringar inom berörda branscher; man ”glider in” i den nya tiden. Och lika gott är väl det?

Salvador Perez

Du var som sagt tidig med att uppmärksamma hållbarhetsfrågor, inte minst i förhållande till tillväxt-och konsumtionskritik. Redan år 1977 uppmärksammades du för att i en skrift publicerad av Regeringskansliet föreslå köttransonering och förbud mot privatbilism i innerstäderna. Du har också beskrivit att du är intresserad av ”systemanalys” och att försöka se saker och ting ur ett bredare helhetsperspektiv trots att vårt moderna samhälle i sig rymmer många komplexa system. Jag tänker mig att klimatet och strävan efter det hållbara samhället verkligen är en sådan systemfråga. Vad är dina tankar om klimatarbetet i Sverige idag och om hur vi uppnår ”det hållbara samhället”? Jag vet att du har skrivit om post-industrialism i samband med hållbarhet. Vad menar du med post-industrialism och har ett sådant post-industriellt samhälle bättre förutsättningar att vara hållbart än ett samhälle som inte är post-industriellt?

Lars Ingelstam

Den gamla uppsatsen (1975) ”Hur mycket är lagom?” med Göran Bäckstrand) inriktade sig på frågan hur svensk konsumtion skulle kunna anpassa sig till en mer rimlig och jämlik konsumtion i världen. Den var lite onödigt förmyndaraktig, men nu finns dessutom klimatfrågan som pekar åt samma håll. Jag tror att vi behöver justera vår livsstil ganska kraftigt. Statens och kommunernas uppgift är att göra det smart och billigt för medborgarna att göra rätt och agera grönt. Jag romantiserar inte ”det enkla” men tror att samtidens problem hanteras bättre om fler lär sig tänka i system-termer (se min bok System – att tänka över samhälle och teknik, 2 uppl. 2012)

Salvador Perez

Jag skulle också vilja prata om vissa aspekter av hållbarhet. En aspekt som debatterats hett under årtionden och varit, och fortsätter vara, en politisk vattendelare är förhållandet till kärnkraften. Vad är din inställning till kärnkraften? Vad ska Sverige lägga krut på i klimatarbetet och hur kan vi göra mest nytta, både för oss själva ekonomiskt – kanske skapa arbetstillfällen inom gröna industrier – och för världen i stort? Vad bör vi i Sverige fokusera på?

Lars Ingelstam

Kärnkraften är ekonomiskt och tekniskt en återvändsgränd. Mitt huvudargument genom åren har varit att den är alltför komplex. Alla säkerhetssystem och kontroller är svåra att förena med ett öppet och demokratiskt samhälle. Det skulle kunna komma fram fusions- eller fissionsteknik som inte har dessa svagheter, men det är inte att räkna med i dag. De förnybara alternativen är attraktiva och de utvecklas fram till allt bättre ekonomi med relativt enkel teknik.

Salvador Perez

På senare år har du framträtt som flitig samhällsdebattör även i frågor som rör fred, säkerhet och utveckling. Du förespråkar, som jag förstått det, en mer vidgad syn på säkerhetspolitik, vilket du gjort bland genom nätmagasinet Mänsklig säkerhet. Du var också huvudredaktör för “Natoutredningen.” I april 2016 inledde du ett projekt riktat mot samförstånd och avspänning mellan ryssar och svenskar. Kan du berätta mer om projektet, hur det tagit form och vilka erfarenheter och modeller den utgår från?

Lars Ingelstam

Genom åren har jag blivit mer och mer övertygad om att begreppet säkerhet och inte minst svensk säkerhetspolitik i alltför hög grad fått präglas av ett ensidigt militärt synsätt. Detta är för övrigt ett internationellt diskussionsämne, ofta aktualiserat av t. ex. FN:s olika generalsekreterare och upprepade gånger även av USA:s president Barack Obama. Den ensidiga tyngdpunkten har blivit särskilt tydlig genom några undersökningar som jag genomfört under de senaste åren. Det gäller en studie om vapen och vapenexport (Ingelstam 2012), boken Fred säkerhet försvar (med Anders Mellbourn, 2014), programförklaringen till nätmagasinet Mänsklig säkerhet (tillsammans med Robert Egnell, 2015) och den oberoende Nato-utredningen Sverige, Nato och säkerheten (Hans Blix m. Fl. 2016) till vilken Pierre Schori och Stina Oscarsson var initiativtagare.

I samtliga dessa (och på många andra ställen) betonas vikten av ”en bred satsning på avspänningsåtgärder”. Men vilka dessa är har vi (och andra) genomgående lämnat rätt vaga besked om. Detta står i skarp kontrast till de detaljerade utredningar som regelbundet publiceras om den militära säkerheten och försvarsmaktens utformning. Avsikten med skriften GRANNLAGA- om kontakter mer ryssar och Ryssland, är att avhjälpa denna brist och peka på vad utrikesminister Margot Wallström kallat ”en bred ansats” gentemot Ryssland.

Salvador Perez

Om vi ska backa tillbaka till Natoutredningen en stund. Vad har du för tankar kring hur “Natoutredningen” mottogs? Hur ser du på utvecklingen i samband med och efter publikationen, då positionerna snarare rört sig närmare ett fullödigt Natomedlemskap? På vilka sätt var utredningen framgångsrik, och var finns det anledning att vara självkritisk? Vad kan den breda fredsrörelsen ta med sig för lärdomar? Till sist: hur hänger Natoutredningen ihop med projektet som riktar sig mot samförstånd och avspänning?

Lars Ingelstam

Debatten om Nato var som mest intensiv under tiden mellan försvarsbeslutet i juni 2015 och beslutet om värdlandsavtalet i maj 2016. Utredningen som kom vid nyår 2016 kopplades, med viss rätt, nära till frågan om värdlandsavtal. Grundprincipen, givet den faktiska situationen i Ryssland och i resten av världen, är att avspänning bör prioriteras framför avskräckning. Debatten har i någon mån avstannat, troligen därför att allt fler – även de som tidigare förespråkat ett svenskt Nato-medlemskap – känner en djup tveksamhet inför alliansen i dag, kort sammanfattad i de båda namnen Trump och Erdogan.

Salvador Perez

Många av de som är engagerade inom ramen för SCISER är studenter, och ett av SCISERs uttalade mål är att vara en brygga mellan akademin och olika typer av politiska aktioner. Våra medlemmar är också väldigt samhällsintresserade och har med få undantag sina akademiska rötter inom samhällsvetenskap och humaniora. Hur såg din väg från det naturvetenskapliga till det samhällsvetenskapliga ut? Vilken nytta har du haft av att ha en annan akademisk bakgrund när du sedan gett dig i kast med andra frågor? Vilka är dina erfarenheter av att möta dagens studenter?

Lars Ingelstam

Efter en relativt lyckad karriär från teknisk fysik till forskande matematiker (till biträdande professor) fick jag möjlighet att bredda spåret; först till långsiktig planering, särskilt för försvaret, sedan till det breda och nya området framtidsstudier, i gränslandet mellan forskning och politik. I synnerhet i det sistnämnda lärde jag mig att ta tre saker på allvar: 1) politiker med äkta övertygelser (men det har inte alla) 2) att tvärvetenskap är nödvändig, men att den måste grundas på solid vetenskaplig kunskap 3) att forskare kan och bör träna sig att delta i det offentliga samtalet. Som forskare vill man gärna arbeta igenom en fråga grundligt, vilket är något som den offentliga debatten behöver. Men man måste också lära sig förenkla och spetsa till.

Den längsta delen av min yrkesverksamhet blev som samhällsforskare, kring teknik och social förändring. Mycket lär man sig genom att vara handledare för doktorander.

Salvador Perez

Istället för att luta dig tillbaka efter ett framgångsrikt yrkesliv har du valt att engagera dig i samhällsutvecklingen för att förändra saker och ting som du betraktar som felaktiga eller problematiska. Varifrån kommer drivkraften att försöka påverka? Vad har du för råd till unga som är oroade över samhällsutvecklingen och vill verka för förändring?

Lars Ingelstam

Ni frågar efter drivkrafter, och för mig är det självklart att då börja med min kristna tro. Den lämnar få ”svar” på tidens frågor, men ger energi för att söka svaren och förlåtelse när det inte lyckas eller då missmodet slår till.

Jag tillhörde i många år ett politiskt parti. Det innebär en plattform men samtidigt vissa lojaliteter som kan vara svåra att förena med en vetenskaplig hållning. Man kan vara ”politisk” även utan medlemskap.

Till studenter som vill påverka samhället och göra världen bättre vill jag föreslå: lär dig något område ordentligt! Försök tillägna dig vad som (lite pretentiöst?) kan kallas ett vetenskapligt synsätt. Håll dig allmänbildad om tidens stora frågor och den politiska debatten. Men det kan vara klokt att inte alltför tidigt i livet bli totalt involverad som vald politiker eller politisk rådgivare.

Internationella kvinnodagen och den bortglömda kampen mot militarismen


Av Salvador Perez

Version en español

 

Förra veckan inföll internationella kvinnodagen. I samband med det uppmärksammades bland annat kvinnors historiska kamp för rösträtt, kampen för en rättvis arbetsmarknad och den pågående kampen för reproduktiva rättigheter. Alla dessa frågor är viktiga, både i Sverige och i världen. Ändå var det något som inte uppmärksammades i någon större utsträckning: kampen mot militarism.

När Internationella kvinnodagen instiftades 1910 ingick dock just kampen mot militarismen i skapandet av en feministisk värld.  Under tidigt 1900-tal beskrev författare som Rosa Luxemburg och Simone Weil med fasa den nationalism, militarism och upprustning som föregick det vanvett som var första och andra världskriget (om detta talade Jonathan Feldman på Folkets hus i Bagarmossen den 8 mars).

Och i Sverige har vi en liknande intellektuell tradition att förhålla oss till.

I en skrift sammanställd av Svenska Läkare mot Kärnvapen (SLMK) och Kvinnor för Fred och Frihet (IKFF) för att uppmärksamma den nya statyn “Kvinna i Fredsarbete” på Djurgården i Stockholm kan vi läsa om Alva Myrdal (1902-1986) och Inga Thorsson (1918-1994). Både Myrdal och Thorsson var engagerade för kärnvapennedrustning och allmän nedrustning. De var diplomater, satt i riksdagen för Socialdemokraterna och nådde toppositioner inom det internationella samfundet.

Myrdal var ordförande i den svenska nedrustningsdelegationen i Genève mellan 1962 och 1973. Hon var då ensam kvinna bland 17 manliga huvudförhandlare. Grundat i sitt breda arbete för sociala frågor, barns och kvinnors rättigheter, global rättvisa och utveckling påtalade Myrdal att de stora summor pengar som gick till upprustning istället borde användas till att förbättra världen. I samma anda kritiserade hon att omkring 20 000 fysiker ägnade sig åt forska om atomvapen istället för bedriva forskning som skulle gynna  fred och utveckling. Myrdal var också en av initiativtagarna till Stockholms Internationella Fredsforskningsinstitut (SIPRI) och var dess första ordförande. Hon belönades för sin livsgärning med Nobels fredspris 1982, fyra år innan hon dog.

Inga Thorsson efterträdde Myrdal som ordförande för den svenska nedrustningsdelegationen och fick 1978 uppdraget att leda FN:s expertgrupp om sambandet mellan nedrustning och utveckling. Resultatet lades fram fyra år senare, år 1982. I vad som kom att kallas “Thorsson-rapporten” identifierades ett starkt negativt samband mellan rustningskostnader och ekonomisk tillväxt i utvecklingsländerna. Enligt rapporten underminerade ständigt ökande kapprustningskostnader utveckling och en stabilare ekonomisk och politisk världsordning. Thorsson presenterade hur multilateral nedrustning skulle kunna reducera världens militärutgifter med två tredjedelar. År 1984 presenterade Thorsson också, på regeringens uppdrag, en stor utredning om nedrustning och omställning till civil produktion i Sverige.

Vi kan bara föreställa oss hur världen skulle se ut om Myrdal och Thorsson med flera kunnat övertyga världssamfundet.

Var står nedrustning av kärnvapen idag? Visserligen har arbetet mot kärnvapen gett visst resultat. Antalet kärnvapen är nu, tack vare nedrustningsavtal, två tredjedelar lägre än under Kalla krigets mest intensiva kapprustning. Det pågår också ett intensivt arbete för ett förbud mot kärnvapen, inte minst i civilsamhället. Detta arbete har påverkat många stater. 132 stater – givetvis de som inte själva har sådana vapen – ställer sig bakom ett förbud. FN:s generalförsamling har också, på grund av denna mobilisering, inlett förhandlingar om ett kärnvapenförbud vilket sig är en viktig markör. Ändå finns fortfarande totalt 14 900 kärnvapen kvar i världen. USA och Ryssland innehar tillsammans cirka 93 procent av befintliga kärnvapen. Modernisering och framtagandet av så kallade mindre taktiska kärnvapen är en källa till oro. Detsamma gäller president Donald Trumps signaler om att USAs kärnvapenarsenal kan komma att utökas. Vi ska heller inte glömma bort att det finns starka incitament för stater att ha kärnvapenarsenaler därför att det ger dem ett visst förhandlingsutrymme i det internationella samfundet.

Var står vi när det gäller konventionella vapen? I dagarna kom färska siffror från SIPRI – det vill säga samma institut som Alva Myrdal var med och grundade  – och den senaste sammanställningen visar att den globala vapenhandeln återigen är på nivåer som vi inte har sett sedan Kalla kriget. Enligt SIPRI har den globala handeln ökat med 8,4 procent under den senaste femårsperioden (2011-2016), jämfört med föregående period femårsperiod (2005-2010). Allra störst är är ökningen i Mellanöstern. Saudiarabien, det vill säga det land där vuxna kvinnor står under manligt förmyndarskap och som sedan 2015 är hänsynslös part i kriget i Jemen, har under den senaste femårsperioden ökat sin vapenimport med 212 (!) procent jämfört med föregående femårsperiod. År 2015 uppgick världens totala militärutgifter, enligt SIPRI, till 1 676 miljarder dollar.

Runt juletider brukar människorättsorganisationer göra reklam för olika gåvopaket en kan köpa för att, för en relativt liten peng, hjälpa en medmänniska någonstans i världen. Organisationerna upprättar butiker på nätet där man enkelt kan köpa produkter som människor i nöd behöver. Vanliga produkter kan vara vätskeersättning, vaccin, myggnät eller skolgång till utsatta barn. I november 2015 utbröt en infekterad debatt om hur mycket svenskarna lägger på julhandeln jämfört med flyktingmottagandet. Vid tidpunkten hade tiotusentals flyktingar, främst från kriget i Syrien, kommit till Sverige. I debatten jämfördes den påstådda prognosen för julhandeln 2015 med kostnaden för flyktingmottagandet. Ett argument var ett omsättningen i julhandeln, som sades vara 70 miljarder, visade att vi hade råd att ta emot flyktingar för den mindre summan 60 miljarder (som flyktingmottagandet beräknades kosta samma år). Utan att lägga värdering i den debatten kan man också, genom ett liknande tankeexperiment, fundera över hur mycket vätskeersättning, vaccin, myggnät, skolgång eller för den delen energiomställning man kan få för 1676 miljarder dollar. Att väga dessa militära utgifter mot sådant som kan förbättra världen vore helt i Alva Myrdals och Inga Thorssons anda. I vilket fall som helst är denna koppling viktig om man råkar vara mer angelägen om nuvarande och framtida generationers möjligheter att leva värdiga liv än om vapenföretagens nästa kvartalsrapporter.

I samma SIPRI-rapport kan vi också läsa att Indien är världens största vapenimportör. Indien stod under femårsperioden 2012 till 2016 för hela 13 procent av den totala importvolymen i världen. Tvåan Saudiarabien stod för 8 procent. Indiens upprustning överstiger också med råge den upprustning som sker i de andra regionala stormakterna Pakistan och Kina – till vilka Indien har ett frostigt förhållande.

Här finns en koppling till Sverige som vi bör ta fasta på. Indien har varit och är en stor kund för den svenska vapenindustrin (med staten som medlöpare) och  exporten till Indien har kritiserats under lång tid. Om vi åsidosätter det kan vi fortsätta genom att tala om en enda möjlig exportaffär: JAS Gripen. SAAB vill  med statens hjälp sälja upp till 200 JAS Gripen till Indien till en kostnad på minst 100 miljarder kronor. I februari 2016 lobbade statsminister Stefan Löfven för SAABs räkning i Indien, och i november samma år var det dags igen när näringsminister Mikael Damberg, tillsammans med SAABs VD Håkan Buskhe, träffade Indiens premiärminister. En affär med Indien skulle, om den går igenom, vara den särklass största i svensk industrihistoria – betydligt större än affären med Brasilien. Till saken hör att Gustav Fridolin i en debattartikel publicerad  2002 kritiserade den socialdemokratiska regeringen och dåvarande utrikesminister Anna Lindh för vapenexporten till Indien. Enligt Gustav Fridolin hycklade den dåvarande regeringen när “kanoner och granater” fortfarande skeppades till Indien trots upptrappningen i gränskonflikten mellan Indien och Pakistan om Kashmir. I samma debattartikel skriver Fridolin skriver att export till något av länderna är “att exportera vapen till krig” och “konstigare än så är det inte.” Fridolin skriver också att det är kriget som har lett till att länderna skaffat kärnvapen och han citerar Bill Clinton som utsett konflikten till “världens farligaste.” Fridolin avslutar med:

Vi gröna vill ha ett Sverige som agerar som en fredens röst i internationella sammanhang, och som med hjälp av en stark alliansfrihet kan medla i konflikter och med hjälp av en progressiv regering kan säga ifrån mot globala orättvisor och mot krig. I ett sådant Sverige finns det inte plats för någon vapenexport. Frågan är vilket Sverige Socialdemokraterna önskar sig.

Gustav Fridolin sitter nu i regering tillsammans med Socialdemokraterna. Gränskonflikten i Kashmir fortsätter och JAS-affären med Indien förbereds.

Vad gäller “globala orättvisor” finns en del att säga. Fridolin skriver om “fattiga indiska barn som tigger på gatorna” som inte behöver granatgevär. Han skriver inte vad barnen är i större behov av men man får anta att det är sådant som mat i magen, elektricitet, rinnande vatten och annat som hör utveckling till.

Om vi återgår till år 2016 kan  situationen i Indien sammanfattas på följande vis:

  • 273 miljoner människor lever under landets egen fattigdomsgräns. Ännu fler om man använder andra vedertagna fattigdomsmått
  • 300 miljoner människor saknar tillgång till elektricitet
  • 720 miljoner människor saknar tillgång till en vattenbaserad toalett

Varför spelar det här roll? Förutom det skrattretande i att sälja stridsflygplan till ett land där stora delar av befolkningen inte kan äta sig mätta, inte kan läsa läxorna när solen går ned och som riskerar att råka illa ut när de ska uträtta sina behov (infektioner, överfallsrisk) så kan man också tänka sig att det går emot andra värden som regeringen bekänner sig till (feministisk utrikespolitik någon?). Det kan inte heller vara lätt att koncentrera sig på skolundervisningen när man, av rädsla för att vara tvungen att använda en smutsig toalett som inte går att spola, undviker att dricka vatten eller i huvudtaget gå på toaletten.

Man kan också tänka sig att 100 miljarder kronor räcker till en hel del fattigdomsbekämpning, elektricitet (solpaneler! – vi kanske ska exportera det istället) och toaletter. Sverige är förvisso inte ensam om att underminera fattiga människors livsmöjligheter och det går inte att förneka att denna utveckling också beror på vad de indiska politikerna anser är en önskvärd utveckling för landet men Sverige behöver inte spä på en utveckling som går emot de principer som regeringen säger sig vilja försvara.

Låt oss släppa Fridolin och återgå till arvet från Myrdal och Thorsson. Det finns skäl att tro att utrikesminister Margot Wallström vill ansluta sig till nedrustningstraditionen. Wallström är angelägen om att Sverige återigen ska föra en utrikespolitik där vi som land gör skillnad. En hjärtefråga är kärnvapennedrustning. Här vill Sverige verka för att stormakterna minskar sina kärnvapenarsenaler. Enligt Wallström är det “viktigare än någonsin att jobba för nedrustning” och målsättningen är att “Sverige ska vara en stark röst för global kärnvapennedrustning.” Det skriver nog de flesta under på. Det stora antalet kärnvapen utgör ett dagligt hot mot vår själva existens.

Men ett annat hot är också de konventionella vapen som finns och som på grund av upprustning och spänningar riskerar att användas. Om utrikesminister Wallström sällar sig till en nedrustningstradition i Myrdal och Thorssons anda måste hon också tala om multilateral nedrustning av konventionella vapen som faktiskt är de vapen som på daglig basis sprider elände runt om i världen. Regeringen måste också börja kännas vid hur militära utgifter och den svenska vapenexporten underminerar andra länders utveckling och hur våra biståndspengar ibland används för att släcka eldar vi själva har varit med och tänt.

Man kan fråga sig:

  • När får Sverige ett fredsdepartement?
  • När kommer Sverige verka för en internationell nedrustningskommission av konventionella vapen?
  • När får högskolor och universitet medel för att studera civil omställning av vapenindustrin?

Photo By Atlantic Chef (Own work) via Wikimedia Commons