Den finska vapenexporten: trender, aktörer och alternativ


Av Jim Hagström

 

Den årliga vapenexporten från Finland har enligt den fredsfrämjande tankesmedjan SaferGlobes utredning fördubblats under perioden 2002 – 2016. År 2003 exporterade Finland vapen för 49 miljoner euro (ca 490 milj. kronor), och år 2016 uppgick summan för vapenexporten till 133 miljoner euro (ca 1,3 miljarder kronor). Oroväckande är också vilka länder Finland har börjat exportera vapen till. Tidigare gick exporten i första hand till EU-länder men de senaste åren har exporten riktats mot det alltmer politiskt instabila Mellanöstern. År 2016 gick 63 procent av exporten till Mellanöstern, vilket är en gigantisk förändring från 2013 då bara 1% av exporten gick till regionen. År 2013 markerar ett brytningsår varefter Finland börjat öka sin export till Mellanöstern. Detta överensstämmer också med SIPRI:s senaste rapport som visar hur den globala vapenexporten ökat till Mellanöstern som ett resultat av det ökade antalet konflikter i regionen. Efter det mystiska dödsfallet av den finländska affärsmannen i Uganda, som hade i uppdrag att marknadsföra den statligt ägda vapentillverkaren Patrias produkter, har debatten om vapenexporten blåst upp igen. Kritik har framförallt riktats mot att exporten sker till icke-demokratiska länder som kränker mänskliga rättigheter.

Till de länder som de senaste åren fått köpa finska vapen hör bland annat Förenade Arabemiraten. År 2016 köpte landet 40 stycken bepansrade transportfordon av statliga Patria. Ett annat finskt företag, Sako AB, levererade några år tidigare skarpskyttegevär till Förenade Arabemiraten och Turkiet. Debatt uppstod när det framkom misstankar om att gevären används av turkiska militären gentemot kurderna i den Turkisk-Kurdiska konflikten. Dessutom kunde gevären säljas med enbart försvarsministerns tillstånd eftersom det var frågan om en ekonomiskt mindre affär. Exemplen tyder på en mer tillåtande vapenexportpolitik än tidigare. Därtill är vapenexport till Förenade Arabemiraten kontroversiell med anledning av landets inblandning i kriget i Jemen. Finland har en ambition och en självbild av att vara en fredsfrämjande nation. Med det som bakgrund bör vapenexporten till Mellanöstern ifrågasättas. Några nyckelfrågor är också varför Finland exporterar vapen till tvivelaktiga länder, vilka aktörer som är för och emot vapenexporten samt hur den finländska vapenexporten kan ställas om.  

Den nuvarande regeringens politik gällande vapenexport bör ifrågasättas mot bakgrund av den humanitära katastrofen i Jemen. Att vapenexport till Mellanöstern ökat, trots de konflikter och spänningar som präglar regionen, vittnar om en mer tillåtande exportpolitik. Tidigare var det otänkbart med vapenexport till länder som kränker mänskliga rättigheter. Ett klart exempel på detta är exporttillståndet till Turkmenistan år 2015 då samma tillståndsansökan tre år tidigare inte godkändes. Statsminister Juha Sipilä (Centerpartiet) och försvarsminister Jussi Niinistö (Blå framtid) har förnekat en förändrad exportpolitik, men före detta utrikesminister Erkki Tuomioja (SDP) hävdar att tillstånd för vapenexport numera ges lättare. Enligt Tuomioja är det försvarsministeriet som står bakom en mer tillåtande exportpolitik. Den förre utrikesministern, numera i opposition, menar att nuvarande regering borde återinföra en mer strikt politik gällande vilka länder som får ta emot finska vapen. Tuomioja får stöd av Martti Koskenniemi, jurist i internationell rätt, som i en intervju med tidningen Helsingin Sanomat, motsvarande Dagens Nyheter i Sverige, hävdat att en policyförändring är tydlig eftersom Finland tidigare inte exporterat vapen till diktaturer i Mellanöstern. Koskenniemi hävdar också att vapenexporten till Mellanöstern bryter mot Finlands lagstiftning om export av försvarsmateriel samt mot EU:s och FN:s bestämmelser om vapenexport. Den policyförändring som skett bör också förstås mot att det nationalistiska partiet Blå framtid (tidigare en del av Sannfinländarna) sedan 2015 suttit i regeringen, och posten som försvarsminister och ett flertal poster i försvarsministeriet. Blå framtid beskrivs ofta som ett populistiskt parti med en konservativ värdegrund och en realistiskt betonad utrikespolitik. Partiet lägger stor vikt på det militära och förespråkar ett starkt nationellt försvar.

Förutom regeringen, vilka andra krafter är det som styr den finländska vapenexporten? Olli Isotalo, VD för Patria, har under flera tillfällen förklarat att deras verksamhet inte kan upprätthållas enbart med en försäljning till den finländska marknaden. År 2016 utgjorde exporten utomlands 41% av företagets omsättning. Frågan om Finlands försvar kan upprätthållas utan vapenexporten, samtidigt som denna export bidrar till ökade oroligheter i Mellanöstern, är viktig – särskilt för de som förespråkar mer begränsad eller avskaffad export. Som så ofta räcker inte enbart moraliska argument till att uppnå en förändring, något som framgick tydligt i det senaste presidentvalet i januari 2018. Då pläderade presidentkandidaten Tuula Haatainen (SDP) för ett stopp för vapenexporten till Mellanöstern. Eftersom vapenexporten vanligtvis inte är en stor fråga bland befolkningen och i valrörelser föll Haatainens uttalande snabbt i glömska.

Finländarna ser i regel enbart vapenexportens positiva sidor i form av en ökad inkomst till samhället, och som en växande arbetsgivare. Därför måste de som är motståndare till vapenexporten också föra en diskussion hur vapenexporten kan trappas ned eller upphöra helt utan att samhället eller arbetstillfällen drabbas negativt. Det innebär alltså att argument baserade på moral, som att det är felaktigt att exportera till länder som inte är demokratiska eller som kränker mänskliga rättigheter, måste kompletteras med argument som synar vapenexportens ekonomiska aspekter. Tyvärr är argument baserade på moral dominerande bland de som arbetar för fred och nedrustning. Ett exempel kommer från organisationen Fredsförbundet som samlar fredsaktörer i Finland. Fredsförbundet fördömer vapenexporten till Förenade Arabemiraten och anser att den borde upphöra omedelbart. Förbundets verksamhetsledare Laura Lodenius har kommenterat Patrias ambitioner att utöka exporten till Qatar genom att säga att staten borde motsätta sig att ge tillstånd till sådana områden. Även här argumenteras det mot vapenexporten enbart med moraliska argument. Problemet är att exportförespråkare enkelt kan peka på de ekonomiska fördelarna med att Patria utökar sin marknad. Eftersom exportaffärer innebär att Patria anställer fler finländare och hämtar pengar till statskassan blir Fredsförbundet en aktör som ger intryck av att vara negativt inställd till arbetstillfällen och exportintäkter. Det är svårt att få stöd för en sådan linje, inte minst eftersom den förödelse finsk vapenexport orsakar är svår att förmedla till gemene man. Därför måste vi fråga vad det finns för alternativa sätt att argumentera mot vapenexporten till Mellanöstern?

Allra bäst är argument för en civil omställning av vapenindustrier, till exempel för statligt majoritetsägda Patria. Aktörer som arbetar för fred och nedrustning måste kunna påvisa hur industrierna kan tillverka för Finlands försvar men samtidigt minska behovet av export. Ett sätt är att aktörer i vapenindustrin uppmuntras diversifiera sin tillverkning att stå på två grenar: en militär och en civil. Den finska staten och andra offentliga aktörer eller sammanslutningar kan underlätta en övergång till civil produktion genom att binda upp sig att köpa de samhällsnyttig produkter som industrierna åläggs att tillverka. För de som ryggar tillbaka vid tanken på den typen av statlig styrning av ekonomin bör det understrykas att staten i högsta grad styr och skapar förutsättningar för vapenindustrin idag.  

Finlands vapenexport utgjorde 0,3 % av den totala varuexporten på 51,8 miljarder euro (ca 518 miljarder kronor), och bara 0,06 % av landets BNP på 216 miljarder euro (ca 2160 miljarder kronor) år 2016. Som måttstock kan användas Sveriges vapenexport som samma år utgjorde 0,8 % landets totala varuexport på 1295,3 miljarder kronor. Tar man i beaktande vapenexportens betydelse för BNP och utrikeshandeln, skulle en omorganisering av vapenindustrin vara lättare genomförbar i Finland än i Sverige. Finland har tidigare varit i täten inom telekommunikation och IKT (informations- och kommunikationsteknik). Ett alternativ är att de resurser vapenindustrin lägger beslag på, inte minst de mänskliga resurserna i form av ingenjörer med mera, med fördel kunde omdirigeras till att återuppbygga telekommunikation och IKT- industrin. Cleantech är också en sektor som växer kraftig i Finland, vilken skulle gynnas av det tekniska kunnandet inom vapenindustrin. Ett exempel på växande företag är Visedo AB, som nära till fördubblat sin omsättning varje år sedan 2013. Visedo AB arbetar med att elektrifiera bland annat båtar och anläggningsmaskiner, och bidrar således med ekologiskt hållbara lösningar för transportindustrin. Näringslivets forskningsinstitut har dock uttryckt oro för att Cleantech-företagen inte får tillräckligt med finansiellt stöd, varpå de riskerar att förlora mark i den globala konkurrensen. Ett fokus på nyskapande teknologi och innovationer inom dessa framtidsbranscher skulle i det långa loppet kunna hjälpa Finland mer än vapenexporten. Det stöd som går till att främja vapenexport skulle kunna fokuseras på att stödja små och medelstora företag som arbetar inom IKT eller Cleantech. Sådant stöd skulle kunna ge företagen möjligheten att växa sig större, anställa fler, och på sikt minska arbetslösheten som ligger på höga 8,8 %.

Vid en granskning av den årliga försvarsbudgeten framkommer att ca 483 milj. euro (ca 4,8 miljarder kronor) av den totala försvarsbudgeten på ca 2870 milj. euro (ca 29 miljarder kronor), går till inköp av nytt krigsmateriel. Av Patrias omsättning på 489,9 miljoner euro (ca 4,9 miljarder kronor) år 2016 utgjordes 41 % av försäljning och vinster i utlandet (i detta ingår även reparation och service av tidigare sålda produkter). För att hjälpa företaget re-branda sig kunde staten använda en del av sin försvarsbudget för att hjälpa Patrias omställning av vapenproduktionen. Som första steg kan den produktion som är riktad till Mellanöstern ställas om, och då detta visar sig lönsamt kan större delar av produktionen ställas om.

Således kan Finland rikta kunskapen inom vapenindustrin, som för tillfället skapar mycket moralisk barlast i utbyte mot liten ekonomisk nytta, till industrisektorer som bidrar till en hållbar utveckling samt långsiktig ekonomisk tillväxt – utan den moraliska barlasten. Den oroväckande trenden med ökad export till tvivelaktiga länder bör brytas och förändras nu då vapenexporten ännu utgör en liten andel av landets BNP. Det finns alltså bra möjligheter och politiskt manövreringsutrymme att ställa om vapenproduktionen. Beslutsfattarna borde inse hur ett fokus på framtidsbranscher kan komma  att bära mer frukt och bidra till bättre säkerhet än vad vapenexporten kan göra.

Konsten att smyga in högre försvarsutgifter


Av Salvador Perez

 

Den 7 november förra året tillkännagav regeringen att Sverige har för avsikt att köpa det amerikanska luftvärnssystemet Patriot. Efter tillkännagivandet riktades kritik mot att valet föll på Patriot. En del av kritiken handlade om att regeringen inte bör köpa ett system från ett amerikanskt företag, Raytheon, som är djupt involverade i utveckling och modernisering av USA:s kärnvapenarsenal. En annan del av kritiken handlade om att regeringen i första hand valt Patriot för att knyta närmare relationer med USA och, framförallt, Nato. Som helhet var kritiken mot Patriot viktig och korrekt. Däremot saknades en annan, minst lika viktig, analys: vad Patriot kan komma att innebära för försvarsutgifterna.

Direkt efter regeringens tillkännagivande kunde vi på flera håll läsa om försvarsminister Peter Hultqvists oro över att “det nya försvarssystemet kan bli en gökunge som tränger undan annan försvarsverksamhet.” I en ledare i Wermlands Nya Tidning stod det att Patriot “kommer att kosta en hel del, och därför måste regeringen också skjuta till de extramiljarder som krävs för att inte övriga försvarsbudgeten skall undergrävas.” I Expressen argumenterades det för att “Hultqvist behöver leverera ännu en sak – nya stålar” och på ledarplats i Dagens Nyheter stod, i ett resonemang som liknar de ovan: “Försvarsbudgeten ligger kvar på miserabla 1 procent av BNP. Natos mål till 2024 på 2 procent är rimligt. Där borde också Sverige landa.

Jag menar att köpet av Patriot mycket väl kan ses som ett sätt att, ytterligare, låsa in försvaret i en position av underfinansiering inför nästa överenskommelse om försvaret eller inför nästa planerade försvarsbeslut. Centralt för den analysen är att försvaret redan står inför andra omfattande inköp, bland annat nya Jas Gripen och ubåtar. Det är mycket möjligt att de politiska partier och andra intressenter som ställer sig bakom för växande försvarsanslag, i och med köpet av Patriot och andra system, skapar en situation där de kan peka på att försvaret har köpt in system som inte kan användas till fullo för att försvaret saknar ekonomiska medel. I samma veva kan samma krafter, som vanligt, argumentera för att försvaret, även med de nya systemen på ingång eller på plats, inte kan “försvara hela Sverige.”

Låter det konspiratoriskt? I början på december förra året, alltså en månad efter tillkännagivandet om Patriot och i tid för att sätta tonen inför rikskonferensen Folk och Försvar i Sälen, kunde vi i Svenska Dagbladet läsa om att överbefälhavare Micael Bydén kräver mer pengar till försvaret. I artikeln kunde vi läsa: “Nya Gripenplan och nya ubåtar äter upp hälften av det utrymme som finns och det blir inte mycket kvar till annat. Inte minst som det nu även blir ett mångmiljardköp av nytt medelräckviddigt luftvärn. I slutet av januari rapporterade Sveriges Radio att FMV, det vill säga den myndighet som fått i uppdrag att förbereda köpet av Patriot, begärt in en offert som kan innebära att köpet går på så mycket som 25 miljarder kronor – det vill säga mer än dubbel så mycket som de 10 miljarder som tidigare angetts.

Förespråkare för högre försvarsutgifter brukar peka på att det just nu råder samstämmighet i riksdagen om att försvaret behöver stärkas. Därutöver tävlar riksdagspartierna över hela den politiska skalan om att visa handlingskraft och bygga trovärdighet i försvarsfrågan. Ett sätt att göra just det är att, i utspel, närmast buda om hur mycket mer pengar försvaret borde få. Riksdagspartierna har, mer eller mindre unisont, ställt sig bakom en beskrivning av det säkerhetspolitiska läget som kräver att Sverige rustar upp försvaret. Mediedebatten kretsar också kring hoten mot Sverige, vilket gör sitt för att driva på folkopinionen för ett starkare försvar.

Det som äger rum i och med köpet av Patriot och andra plattformar till försvaret kan mycket väl ses som att riksdagspartierna och andra intressenter med inflytande i detta politikområde försäkrar sig om mer anslag oavsett hur folkopinionen ser ut inför nästa förvarsbeslut om några år. Därför att något att hålla i minnet är att folkopinionen kan skifta. Om så sker förändras också den demokratiska legitimiteten för ytterligare anslag. Något som kan påverka folkopinionen är en förändring i ekonomin eller, med andra ord, konjunkturen. Det är inte osannolikt att skattebetalares vilja att lägga mer offentliga medel på att upprätthålla och köpa in fler plattformar till försvaret kan förändras vid en allvarlig lågkonjunktur utlöst av bolånebubblan.

I händelse av ett sådant läge kan aktörer som vill ha högre försvarsanslag, till exempel den inhemska och/eller internationella försvarsindustrin från vilken försvaret och därmed staten (alltså vi skattebetalare) köper materiel effektivt argumentera för att försvaret inte kan ha nya toppmoderna stridsflygplan, ubåtar eller luftvärnssystem som inte kan användas fullt ut (vara fullt operativa) för att försvarets ekonomi är begränsad. I det läget kan det mer eller mindre vara öppet mål för dessa aktörer att trycka på för högre försvarsanslag för att Patriot eller andra projekt inte ska “tränga ut andra viktiga saker” eller “ordinarie försvarsverksamhet.” En talande fundering som uttrycks i Sveriges Radio om Patriot  är: “får man råd med nya sockor?”

För de aktörer som arbetar för fred är det viktigt att hålla ett öga på hur inköp som Patriot kan komma att påverka försvarsutgifterna på kort och lång sikt. Liksom Sverige  rör sig många EU-länder mot högre försvarsutgifter. Också EU-projektet militariseras. Mot bakgrund i en gemensam fiendebild av Ryssland läggs grunden för en samhällsfarlig dynamik där ökade försvarsutgifter och militarisering riskerar att tränga ut satsningar på välfärden. Det är angeläget för aktörer som jobbar för fred att ställa satsningar på vapenskrammel mot satsningar på samhällsbyggande. För nödvändig ekologisk och social samhällsomställning behövs koalitioner mellan sociala rörelser och organisationer.

Texten bygger på och är en uppdaterad version av ett debattinlägg i Miljömagasinet nr 1, 2018.

Internationella kvinnodagen och den bortglömda kampen mot militarismen


Av Salvador Perez

Version en español

 

Förra veckan inföll internationella kvinnodagen. I samband med det uppmärksammades bland annat kvinnors historiska kamp för rösträtt, kampen för en rättvis arbetsmarknad och den pågående kampen för reproduktiva rättigheter. Alla dessa frågor är viktiga, både i Sverige och i världen. Ändå var det något som inte uppmärksammades i någon större utsträckning: kampen mot militarism.

När Internationella kvinnodagen instiftades 1910 ingick dock just kampen mot militarismen i skapandet av en feministisk värld.  Under tidigt 1900-tal beskrev författare som Rosa Luxemburg och Simone Weil med fasa den nationalism, militarism och upprustning som föregick det vanvett som var första och andra världskriget (om detta talade Jonathan Feldman på Folkets hus i Bagarmossen den 8 mars).

Och i Sverige har vi en liknande intellektuell tradition att förhålla oss till.

I en skrift sammanställd av Svenska Läkare mot Kärnvapen (SLMK) och Kvinnor för Fred och Frihet (IKFF) för att uppmärksamma den nya statyn “Kvinna i Fredsarbete” på Djurgården i Stockholm kan vi läsa om Alva Myrdal (1902-1986) och Inga Thorsson (1918-1994). Både Myrdal och Thorsson var engagerade för kärnvapennedrustning och allmän nedrustning. De var diplomater, satt i riksdagen för Socialdemokraterna och nådde toppositioner inom det internationella samfundet.

Myrdal var ordförande i den svenska nedrustningsdelegationen i Genève mellan 1962 och 1973. Hon var då ensam kvinna bland 17 manliga huvudförhandlare. Grundat i sitt breda arbete för sociala frågor, barns och kvinnors rättigheter, global rättvisa och utveckling påtalade Myrdal att de stora summor pengar som gick till upprustning istället borde användas till att förbättra världen. I samma anda kritiserade hon att omkring 20 000 fysiker ägnade sig åt forska om atomvapen istället för bedriva forskning som skulle gynna  fred och utveckling. Myrdal var också en av initiativtagarna till Stockholms Internationella Fredsforskningsinstitut (SIPRI) och var dess första ordförande. Hon belönades för sin livsgärning med Nobels fredspris 1982, fyra år innan hon dog.

Inga Thorsson efterträdde Myrdal som ordförande för den svenska nedrustningsdelegationen och fick 1978 uppdraget att leda FN:s expertgrupp om sambandet mellan nedrustning och utveckling. Resultatet lades fram fyra år senare, år 1982. I vad som kom att kallas “Thorsson-rapporten” identifierades ett starkt negativt samband mellan rustningskostnader och ekonomisk tillväxt i utvecklingsländerna. Enligt rapporten underminerade ständigt ökande kapprustningskostnader utveckling och en stabilare ekonomisk och politisk världsordning. Thorsson presenterade hur multilateral nedrustning skulle kunna reducera världens militärutgifter med två tredjedelar. År 1984 presenterade Thorsson också, på regeringens uppdrag, en stor utredning om nedrustning och omställning till civil produktion i Sverige.

Vi kan bara föreställa oss hur världen skulle se ut om Myrdal och Thorsson med flera kunnat övertyga världssamfundet.

Var står nedrustning av kärnvapen idag? Visserligen har arbetet mot kärnvapen gett visst resultat. Antalet kärnvapen är nu, tack vare nedrustningsavtal, två tredjedelar lägre än under Kalla krigets mest intensiva kapprustning. Det pågår också ett intensivt arbete för ett förbud mot kärnvapen, inte minst i civilsamhället. Detta arbete har påverkat många stater. 132 stater – givetvis de som inte själva har sådana vapen – ställer sig bakom ett förbud. FN:s generalförsamling har också, på grund av denna mobilisering, inlett förhandlingar om ett kärnvapenförbud vilket sig är en viktig markör. Ändå finns fortfarande totalt 14 900 kärnvapen kvar i världen. USA och Ryssland innehar tillsammans cirka 93 procent av befintliga kärnvapen. Modernisering och framtagandet av så kallade mindre taktiska kärnvapen är en källa till oro. Detsamma gäller president Donald Trumps signaler om att USAs kärnvapenarsenal kan komma att utökas. Vi ska heller inte glömma bort att det finns starka incitament för stater att ha kärnvapenarsenaler därför att det ger dem ett visst förhandlingsutrymme i det internationella samfundet.

Var står vi när det gäller konventionella vapen? I dagarna kom färska siffror från SIPRI – det vill säga samma institut som Alva Myrdal var med och grundade  – och den senaste sammanställningen visar att den globala vapenhandeln återigen är på nivåer som vi inte har sett sedan Kalla kriget. Enligt SIPRI har den globala handeln ökat med 8,4 procent under den senaste femårsperioden (2011-2016), jämfört med föregående period femårsperiod (2005-2010). Allra störst är är ökningen i Mellanöstern. Saudiarabien, det vill säga det land där vuxna kvinnor står under manligt förmyndarskap och som sedan 2015 är hänsynslös part i kriget i Jemen, har under den senaste femårsperioden ökat sin vapenimport med 212 (!) procent jämfört med föregående femårsperiod. År 2015 uppgick världens totala militärutgifter, enligt SIPRI, till 1 676 miljarder dollar.

Runt juletider brukar människorättsorganisationer göra reklam för olika gåvopaket en kan köpa för att, för en relativt liten peng, hjälpa en medmänniska någonstans i världen. Organisationerna upprättar butiker på nätet där man enkelt kan köpa produkter som människor i nöd behöver. Vanliga produkter kan vara vätskeersättning, vaccin, myggnät eller skolgång till utsatta barn. I november 2015 utbröt en infekterad debatt om hur mycket svenskarna lägger på julhandeln jämfört med flyktingmottagandet. Vid tidpunkten hade tiotusentals flyktingar, främst från kriget i Syrien, kommit till Sverige. I debatten jämfördes den påstådda prognosen för julhandeln 2015 med kostnaden för flyktingmottagandet. Ett argument var ett omsättningen i julhandeln, som sades vara 70 miljarder, visade att vi hade råd att ta emot flyktingar för den mindre summan 60 miljarder (som flyktingmottagandet beräknades kosta samma år). Utan att lägga värdering i den debatten kan man också, genom ett liknande tankeexperiment, fundera över hur mycket vätskeersättning, vaccin, myggnät, skolgång eller för den delen energiomställning man kan få för 1676 miljarder dollar. Att väga dessa militära utgifter mot sådant som kan förbättra världen vore helt i Alva Myrdals och Inga Thorssons anda. I vilket fall som helst är denna koppling viktig om man råkar vara mer angelägen om nuvarande och framtida generationers möjligheter att leva värdiga liv än om vapenföretagens nästa kvartalsrapporter.

I samma SIPRI-rapport kan vi också läsa att Indien är världens största vapenimportör. Indien stod under femårsperioden 2012 till 2016 för hela 13 procent av den totala importvolymen i världen. Tvåan Saudiarabien stod för 8 procent. Indiens upprustning överstiger också med råge den upprustning som sker i de andra regionala stormakterna Pakistan och Kina – till vilka Indien har ett frostigt förhållande.

Här finns en koppling till Sverige som vi bör ta fasta på. Indien har varit och är en stor kund för den svenska vapenindustrin (med staten som medlöpare) och  exporten till Indien har kritiserats under lång tid. Om vi åsidosätter det kan vi fortsätta genom att tala om en enda möjlig exportaffär: JAS Gripen. SAAB vill  med statens hjälp sälja upp till 200 JAS Gripen till Indien till en kostnad på minst 100 miljarder kronor. I februari 2016 lobbade statsminister Stefan Löfven för SAABs räkning i Indien, och i november samma år var det dags igen när näringsminister Mikael Damberg, tillsammans med SAABs VD Håkan Buskhe, träffade Indiens premiärminister. En affär med Indien skulle, om den går igenom, vara den särklass största i svensk industrihistoria – betydligt större än affären med Brasilien. Till saken hör att Gustav Fridolin i en debattartikel publicerad  2002 kritiserade den socialdemokratiska regeringen och dåvarande utrikesminister Anna Lindh för vapenexporten till Indien. Enligt Gustav Fridolin hycklade den dåvarande regeringen när “kanoner och granater” fortfarande skeppades till Indien trots upptrappningen i gränskonflikten mellan Indien och Pakistan om Kashmir. I samma debattartikel skriver Fridolin skriver att export till något av länderna är “att exportera vapen till krig” och “konstigare än så är det inte.” Fridolin skriver också att det är kriget som har lett till att länderna skaffat kärnvapen och han citerar Bill Clinton som utsett konflikten till “världens farligaste.” Fridolin avslutar med:

Vi gröna vill ha ett Sverige som agerar som en fredens röst i internationella sammanhang, och som med hjälp av en stark alliansfrihet kan medla i konflikter och med hjälp av en progressiv regering kan säga ifrån mot globala orättvisor och mot krig. I ett sådant Sverige finns det inte plats för någon vapenexport. Frågan är vilket Sverige Socialdemokraterna önskar sig.

Gustav Fridolin sitter nu i regering tillsammans med Socialdemokraterna. Gränskonflikten i Kashmir fortsätter och JAS-affären med Indien förbereds.

Vad gäller “globala orättvisor” finns en del att säga. Fridolin skriver om “fattiga indiska barn som tigger på gatorna” som inte behöver granatgevär. Han skriver inte vad barnen är i större behov av men man får anta att det är sådant som mat i magen, elektricitet, rinnande vatten och annat som hör utveckling till.

Om vi återgår till år 2016 kan  situationen i Indien sammanfattas på följande vis:

  • 273 miljoner människor lever under landets egen fattigdomsgräns. Ännu fler om man använder andra vedertagna fattigdomsmått
  • 300 miljoner människor saknar tillgång till elektricitet
  • 720 miljoner människor saknar tillgång till en vattenbaserad toalett

Varför spelar det här roll? Förutom det skrattretande i att sälja stridsflygplan till ett land där stora delar av befolkningen inte kan äta sig mätta, inte kan läsa läxorna när solen går ned och som riskerar att råka illa ut när de ska uträtta sina behov (infektioner, överfallsrisk) så kan man också tänka sig att det går emot andra värden som regeringen bekänner sig till (feministisk utrikespolitik någon?). Det kan inte heller vara lätt att koncentrera sig på skolundervisningen när man, av rädsla för att vara tvungen att använda en smutsig toalett som inte går att spola, undviker att dricka vatten eller i huvudtaget gå på toaletten.

Man kan också tänka sig att 100 miljarder kronor räcker till en hel del fattigdomsbekämpning, elektricitet (solpaneler! – vi kanske ska exportera det istället) och toaletter. Sverige är förvisso inte ensam om att underminera fattiga människors livsmöjligheter och det går inte att förneka att denna utveckling också beror på vad de indiska politikerna anser är en önskvärd utveckling för landet men Sverige behöver inte spä på en utveckling som går emot de principer som regeringen säger sig vilja försvara.

Låt oss släppa Fridolin och återgå till arvet från Myrdal och Thorsson. Det finns skäl att tro att utrikesminister Margot Wallström vill ansluta sig till nedrustningstraditionen. Wallström är angelägen om att Sverige återigen ska föra en utrikespolitik där vi som land gör skillnad. En hjärtefråga är kärnvapennedrustning. Här vill Sverige verka för att stormakterna minskar sina kärnvapenarsenaler. Enligt Wallström är det “viktigare än någonsin att jobba för nedrustning” och målsättningen är att “Sverige ska vara en stark röst för global kärnvapennedrustning.” Det skriver nog de flesta under på. Det stora antalet kärnvapen utgör ett dagligt hot mot vår själva existens.

Men ett annat hot är också de konventionella vapen som finns och som på grund av upprustning och spänningar riskerar att användas. Om utrikesminister Wallström sällar sig till en nedrustningstradition i Myrdal och Thorssons anda måste hon också tala om multilateral nedrustning av konventionella vapen som faktiskt är de vapen som på daglig basis sprider elände runt om i världen. Regeringen måste också börja kännas vid hur militära utgifter och den svenska vapenexporten underminerar andra länders utveckling och hur våra biståndspengar ibland används för att släcka eldar vi själva har varit med och tänt.

Man kan fråga sig:

  • När får Sverige ett fredsdepartement?
  • När kommer Sverige verka för en internationell nedrustningskommission av konventionella vapen?
  • När får högskolor och universitet medel för att studera civil omställning av vapenindustrin?

Photo By Atlantic Chef (Own work) via Wikimedia Commons

Explaining Clean Hands Branding and Displacement: Norway, Sweden and the USA


By Jonathan M. Feldman

 

Countries tend to clearly identify problems with other nations which they use to displace attention to their own problems. They attempt to give their citizens the idea that they have “clean hands,” i.e. that they are politically innocent. This innocence becomes part of a brand which the country uses to market itself. More importantly, the country’s brand is often tied up with some positive aspect of the country that they want to convey which is often the opposite of the country’s actual practices in other aspects. The positive aspect is part of the process of marketing the country having clean hands.

For example, Norway is often regarded as one of the most environmentally friendly countries in the world. They promote electric cars and the government of Norway has announced plans “to ban cars fueled by petrol or diesel by 2025,” setting an example for “several other countries in Europe are formulating similar programs to phase out fuel-powered transportation.” The irony or contradiction is that Norway is a major oil exporter. As a Norwegian oil website explains: “The export value of crude oil and natural gas in 2016 was about…350 billion [Norwegian crowns]. This amounts to approximately 47% of the total value of Norway’s exports of goods…Oil exports increased for the third consecutive year, but…the value decreased compared to 2015 because of lower average prices.” In this example, the efforts to support an ecological transportation system should not be treated with any suspicion. Rather, the problem is how this information can be appropriated by the state to legitimate its inability to desist from the development and export of oil to other nations.

Essentially Norway engages in a kind of pollution imperialism. The state’s sanction of oil exports are displaced in the way Norway is perceived as stories about its dirty fuel ban are circulated throughout the electronic and social media as well as policy groups. Let us look at just one example. A blog discussion in 2016 by Bertelsmann Stiftung on “Sustainable Government Indicators,” makes the following claims: “With a strong focus on renewable-energy production, Norway’s environmental policies are deemed among the best worldwide (rank 3).” Nevertheless, the very same blog later states: “the Norwegian government promotes itself as a lead actor in international environmental efforts and climate negotiations. As an oil and gas producer, it is also a substantial emitter of CO2. Norway is involved in the United Nations Collaborative Program on Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries (UN-REDD). However, the country has also been criticized for buying itself out of burdensome domestic environmental obligations by purchasing international CO2 quotas instead of reducing emissions.”

This sequence of quotes shows us that Norway is using its wealth to look good, very similar to the notion of displacement identified earlier. Nevertheless, Norway still gets good grades on its participation “in global collective activities to protect the climate and preserve natural resources.”

Norway is not the only nation to engage in this kind of “clean hands” branding. For example in 2014 one widely circulated argument was that Sweden had been at peace for 200 years. This is technically true in the sense of Sweden not being directly engaged in war with another country. The problem is this truth helps mask another. Sweden has engaged in a morally deficient arms export policy for decades and decades, essentially exporting militarism to other countries. Like its neighbor Norway, Sweden exports problems to other countries and then claims that it lacks the problem which it exports (or—in Norway’s case—will eventually eliminate the problem). Norway exports oil, but claims to be ecological. Sweden exports weapons, but claims to be peaceful. These claims, offset by pronouncements about ecological or peaceful diplomatic moves, are part of the clean hands branding process.

In the case of the United States, a major claim made is that the country has helped “to promote democracy.” One academic study published in 2005 explains that “democracy promotion has been an element of US foreign policy for over five decades.” Key champions have included Bill Clinton and George W. Bush. A Congressional Research Service report written by Susan B. Epstein and colleagues explains Bush’s advocacy as follows: “One of President George W. Bush’s stated reasons for starting the war in Iraq was to bring democracy to that country. He stated in December 2006 that ‘[We] are committed to a strategic goal of a free Iraq that is democratic, that can govern itself, defend itself and sustain itself.’ More broadly, the Bush Administration has viewed democracy promotion as an instrument for combatting terrorism.”

In “The Democracy Bureaucracy, The Infrastructure of American Democracy Promotion,” published by The Princeton Project on National Security, September 2005, Thomas O. Melia argues: “[T]he rhetorical conflation by the Bush Administration and its allies of the war in Iraq and democracy promotion has muddied the meaning of the democracy project, diminishing support for it at home and abroad…Some of those opposed to the invasion of Iraq, Americans and others, appear to have been alienated from democracy promotion more generally and this is to be regretted.”

In the U.S. case we see again how realities are distorted during the branding process, with one U.S. brand being democracy promotion. This distortion was self-evident during the Clinton administration which aggressively promoted arms exports even though these breed conflicts and often promote economic underdevelopment and centralization of military power that constrains democracy. George W. Bush’s war in Iraq was based on disinformation, false claims which misled the public about threats and thus helped distort the truth and information which citizens and political representatives used to ratify or oppose presidential foreign policy decisions. Such disinformation was essential for Bush’s “democracy promotion” effort in Iraq. False claims about weapons of mass destruction helped convince legislators and the public to support the war, with Judith Miller of The New York Times being a significant conduit and circulator of lies.

In sum, in the cases of Norway, Sweden and the United States, we see how clean hands branding is used by elites associated with national policy makers, and potentially extending into other actors be they foundations, the media, and others, helps distort realities about these states. The realities associated with the destruction of the environment, militarism, and post-truth politics are displaced by a focus on achievements associated with ecological sustainability, peace and democracy. In some cases the achievements are real. In others these achievements are false or misleading. In either case, the selective use of facts and portrayals of reality help inflate the nation state, key policy decisions and practices which help elites accumulate and maintain power.

Photo By Paolo Villa – Own work, CC BY-SA 4

En hyllning till John “Tito” Gerassi

Gerassi förklarade en gång att de radikala lider av två dilemman. Det första dilemmat består i att de antingen blir så absorberade av att skaffa sig makt att de sugs upp av systemet eller så gör de sig själva ofarliga genom att inte ha någon makt alls. Det andra dilemmat är att de blir så rädda för att sälja ut sig att de blir helt och hållet marginaliserade. Mellan det utspädda varumärket socialdemokrati och infantil vänsterism måste det finnas en tredje väg att gå.


Av Jonathan M. Feldman

Människor som vi tar för givna kan tas ifrån oss. Vissa av dem är hjältar, mentorer, referenspunkter. De är som solsystem för oss, vi cirkulerar runt dem eller de runt oss. De skapar ett slags bakgrund för oss att mäta världen mot, de hjälper oss att se var saker och ting är och hur vi kan hitta dem. Vi engagerar de här personerna. De engagerar oss. Det finns ett slags balans, till och med en logik, som vi kan använda oss av när vi tänker på det förflutna, nuet och framtiden. John Gerassi var för mig en sådan person. En mentor, vän och politisk kompass. Den sortens person som man inte alltid håller med trots att man vet att man oftast är den som har fel när man är oense. Ett slags profet som ofta sa och gjorde impopulära saker, nödvändiga saker. Han var karismatisk, utmanade sina studenter, men visade alltid respekt och vann över många som anammade hans syn på politiskt engagemang.

John Gerassi dog den 26 juli 2012 i New York. Han var en brygga för många av sina studenter och för de som kände honom mellan amerikansk radikalism å ena sidan och engagerad politik stöpt av vänsterintellektuella i Paris, latinamerikanska revolutionärer och 1960-talets afrikansk-amerikanska militanter å andra sidan. Han föddes i Paris den 12 juli 1931, mitt emot ett kafé där hans pappa Fernando Gerassi, Jean-Paul Sartre, konstnärerna André Breton, Marc Chagall och Joan Miró satt samlade. Han kom till USA med sina föräldrar 1940. För sina vänner var han känd som ”Tito” och hans karriär började som konstkritiker och journalist, senare blev han akademiker och aktivist, särskilt aktiv i rörelsen mot Vietnamkriget och rasismen i USA. Gerassi skrev för flera tidningar och publikationer, däribland The Nation, The New Republic, The New York Review of Books, The Saturday Evening Post och The Guardian. Han var korrespondent för The New York Times och för Time Magazine där han vid tjugofyra års ålder blev den yngsta skribenten någonsin. Gerassi undervisade vid New York University, San Fransisco State University, The University of Paris (XII Vincennes), the JFK Institute of the Free University of Berlin, UC Irvine, Bard College och i slutet av sin akademiska karriär framförallt på Queens College. Gerassi stakade ut politiska positioner långt vänster om de flesta av sina kollegor. Hans sätt att resonera var djupt och filosofiskt, uppbackat av erfarenheter från ”the highs and lows” under efterkrigstiden.

Gerassi var utmanande och skrytsam, överdrev ibland, och naggade stundtals på fakta, men det borde inte tolkas som karaktärsbrister utan snarare som uttryck för det faktum att han tyckte om att leva på gränsen mellan konst och politik där allt var möjligt och där kreativiteten skapade sina egna fakta. Gerassi skrev pjäser och publicerade en politisk roman med titeln The Anarchronists. När Gerassis pappa blev general i det spanska inbördeskriget tvingades han lägga ner sina målarpenslar och bli en politisk man. Den här korsningen mellan konst och politik hjälpte Gerassi att förstå drivkraften bakom Sartres idé om politiskt engangemang.

Gerassi erkände att han hade ärvt sitt politiska medvetande av sina föräldrar. Hans pappa hade insisterat på att Gerassi skulle studera vid en fransk skola eftersom han såg att Gerassi höll på att glömma bort sin franska. På skolan sa Gerassi till en präst, Père Farine, att han ville bli katolik på grund av Dorothy Days arbete som katolik. Prästen presenterade Gerassi för Dorothy Day som skickade honom att arbeta på ett ”Friendship House” där han lärde känna Thomas Merton, förmodligen den viktigaste filosofen inom katolicismen. Gerassi beskrev den franska skolan som en vändpunkt där han blev politiskt aktiv. Trots att Gerassi själv inte var religiös beundrade han religiösa människor som Farine och Day därför att de kämpade för någonting: ”By putting themselves into a context larger than themselves, which in their case is a God, they are able to appeal to the general public.” Gerassis fransklärare insisterade på att han skulle söka till Columbia University och han blev antagen på grund av sina kunskaper om författare som Dostojevskij, Dos Passos och Faulkner. Att läsa Richard Wrights Black Boy (en självbiografi publicerad 1945), Dos Passos och Hemingway gjorde att Gerassi politiserades. Han förklarade att man kan inte läsa sådana författare och böcker och ”not have politics.”

Gerassi skrev och redigerade böcker om Sartre, Camilo Torres, Fidel Castro, Che Guevara, om de amerikanska bombningarna i Vietnam, Latinamerika och om brotten som eliterna begår. Hans mest välkända bok The Great Fear in Latin America publicerades 1963 och handlade om imperialism och exploatering i Latinamerika. Boken ledde till han blev känd bland latinamerikanska och amerikanska vänsterkretsar. Gerassi var inte bara Jean-Paul Sartres “non-godson” utan han kom också genom sitt arbete som journalist i kontakt med en rad kända intellektuella, konstnärer och aktivister. På Londonkonferensen ”Dialectics of Liberation” var Gerassi en av talarna på en talarlista som innefattade personer som Stokely Carmichael, Paul Goodman, Allen Ginsburg, R. D. Laing, Herbert Marcuse och Paul Sweezy. Det var juli 1967, och Gerassi vara bara trettiosex år gammal.

14331727_761592037316285_1067501000_n

Gerassi kastade sig in i kampen mot Vietnamkriget. Det var på många sätt hans avgörande ögonblick, hans personliga motsvarighet till Sartres kamp mot fascism, engagemang och la résistance française. Gerassi var flytande i engelska, franska och spanska och reste och upplevde stora delar av världen; gatorna i New York som tonåring, kaféerna i Paris med Sartre och Beauvoir, den latinamerikanska djungeln med revolutionärer, och London där han förde ett slags exiltillvaro (delvis som en reaktion på den våg av underkuvelse som följde antikrigsrörelsen).

Gerassi växte upp i centrum av den konstnärliga och politiska världen i Europa. Hans pappa, Fernando Gerassi, var en konstnär som härstammade från en av de judiska familjerna som drivits ut ur Spanien av inkvisitionen. Vid ett tillfälle sa Sartre att Fernando hade påverkat honom mer än någon annan levande man. Hans mamma hette Stepha Awkykowich, var av ukrainskt-polskt ursprung och nära vän till Simone de Beauvoir. Eftersom Gerassi växte upp i ett politiskt hem valde han till en början att distansera sig från politiken. Han förklarade att det var ett slags revolt mot en revolt. Men med en familj som var tätt knuten till kretsen runt Sartre, Beauvoir och Picasso var Gerassi aldrig långt bort från politiken.

På Columbia University gick Gerassi på föreläsningar av C. Wright Mills, den intellektuella föregångaren till The New Left (en bred politisk rörelse i USA under 60- och 70-talen). Liksom Sartre ansåg Mills att etik måste dominera politiken och inte rätta sig efter den. Det här etiska förhållningssättet krävde ett politiskt engagemang – ett engagemang för att bryta mot förtryckande normalitet, för att knyta band med andra, och för att överskrida individualism och passivitet.

Engagemang och motsägelser

Under en period av sitt liv levde Gerassi vad han själv ansåg vara ett normalt och borgerligt liv som definierades av hans äktenskap, hans välbetalda arbete på Newsweek magazine, en bekväm bostad, och en distans från det slags risker som existentiella radikaler anser göra livet meningsfullt. Enligt Sartre och Gerassi borde en ”man of action” riskera sådana förhållanden medan han engagerar sig i politiska rörelser som gör ett borgerligt liv svårt att upprätthålla. Gerassi sa att man måste döma individer utifrån hur de lever. Hur vi konsumerar och lever våra privata liv avslöjar trots allt mycket mer om oss än våra politiska engagemang. Men det finns givetvis undantag. Människor som lever motsägelsefulla liv, som omfamnar systemet samtidigt som de opponerar sig mot det. Hans mentor, Sartre, var symbolen för ett sådant motsägelsefullt liv. De här konstrasterna och motsägelserna förklarar hur medelklassen kunde leda revolutionära protester och därmed gå emot sin egen samhällsklass. Vissa levde luxuösa liv samtidigt som de protesterade mot det system som gjorde deras liv i överflöd möjligt.

Gerassis liv förändrades när Vietnamkriget började. Han kunde inte fortsätta att leva som han gjorde. Han åkte till Nordvietnam för att dokumentera de amerikanska krigsbrotten; bombningarna av skolor och sjukhus, napalmen som föll över vietnameser, den totala förödelsen av civila områden. Vid ett tillfälle gömde han sig medan amerikanska bomber föll omkring honom; sitt eget lands potentiella offer. Vietnam lämnade bestående intryck på Gerassi och han ville inte återvända till USA och fortsätta leva ett liv utan riktigt engagemang. Han blev betraktad som ledaren för ett studentuppror på San Franscisco State University. Under en demonstration skadades han av en polis och skadan skulle komma att bli livslång och resultera i hälsoproblem. Gerassi kände andra radikaler som bröt mot lagen och som fängslades. De såg hela tiden kontrasten mellan det normala livets rationalitet i irrationella och absurda tidevarv.

En sommar berättade Gerassi för mig att en ganska välkänd New Left intellektuell, känd för att predika mot vänsterns överflöd, hade kontaktat honom och frågat om han ville ansluta sig till The Weather Underground (en militant revolutionär vänstergrupp verksam under 60- och 70-talen) . ”Gör inte sånt”, sa Gerassi. ”Skriv bara istället. Du är mer effektiv på det sättet.” Det var ironiskt med tanke på hans inställning i andra sammanhang som verkat antyda att det måste finns ett val mellan den intellektuelles återhållsamma politik och den radikales intensiva politik. Det existentiella valet mellan politiskt engagemang och borgerlig normalitet hade utvecklats till något absurt.

Gerassi förklarade en gång att de radikala lider av två dilemman. Det första dilemmat består i att de antingen blir så absorberade av att skaffa sig makt att de sugs upp av systemet eller så gör de sig själva ofarliga genom att inte ha någon makt alls. Det andra dilemmat är att de blir så rädda för att sälja ut sig att de blir helt och hållet marginaliserade. Mellan det utspädda varumärket socialdemokrati och infantil vänsterism måste det finnas en tredje väg att gå.

Logik och känslor: mellan frihet och våld

DG Cooper skrev i en text om Sartre att ”our roles are always future structures. They are tasks to be carried out, traps to be avoided and so on.” Erich Fromm förklarade den politiska betydelsen av sådana roller i ”Disobedience as a Psychological Problem”:

The organization man has loss the capacity to disobey, he is not even aware of the fact that he obeys. At this point in history the capacity to doubt, to criticize, and to disobey may be all that stands between a future for mankind and the end of civilization.

Gerassi levde enligt den här principen. Han kämpade mot ett system som främjade våld, försämrade civila fri- och rättigheter, elitens växande dominans, och eskalerande militarism. Han reste till både Vietnam och Iran när USA var på väg att införa sanktioner mot båda länderna och det amerikanska justitiedepartementet varnade att de som bröt mot reseförbudet riskerade att få upp till tio års fängelse och 50,000$ i böter. Gerassis olydnad reflekterade ett sätt att leva och vara.

När Gerassi berättade varför Sartre valde honom till att skriva sin självbiografi skrev han:

I think Sartre chose me to write his biography because in his eyes, without sounding too arrogant, I was first of all a doer, a political activist, a philosophy student turned journalist and then ”militant” who thought about theory at his desk alone, and did his writing as a consequence of his praxis, as a consequence of analyzing the forces in battle in a world basically dominated by the rich and the rogues, by greed and guile.

Gerassi reagerade och agerade först, sedan analyserade han. Sartre förklarade vid ett tillfälle för en grupp av Gerassis studenter:

It’s always those who have power who say ’calm down, let’s talk rationally, let’s be sensible.’ It is always those with power that insist being emotional is being weak. In the home, the powerful are men. That’s why the best way for a housewife to argue against her calm, rational ’provider’ is to throw the plate of rice in his face.

Gerassi sa en gång något liknande: ”The liberal thinks only in terms of logic. The fascist only in terms of emotions.” Tricket var att på något sätt kunna göra både och: tänka i logik och känslor samtidigt. Gerassis kritiker ansåg att han agerade utan att tänka men genom känslomässig logik och empati fullföljde Gerassi handlingar som konformismens logik bedrägligt enkelt kan förvrida till något irrationellt. Gerassi bröt mot den liberala logiken på San Fransisco State University där han anslöt sig till studenter som utmanade en konformistisk rationalitet som berövat afroamerikanska studenter deras medborgerliga rättigheter och som rättfärdigade universitetets militära samarbeten.

Att kämpa mot systemet var alltid det första steget mot att undfly dess avhumaniserande rationalitet. Gerassi menade att ”the rationale for revolutions is usually not for anything but against something”. Här framträder behovet av både logik och känslor tydligt. Gerassi skriver: ”the spontaneous rejection of an established order or structure is first motivated by anger, frustration, injustice and/or inequality, which are all negative.” The New Left i USA var ett resultat av att medelklassen också hade börjat opponera sig mot systemet på samma sätt som marginaliserade grupper hade gjort långt innan. Gerassi skrev att efter 1950-talet visste Amerikas unga redan vilket slutet samhälle deras land hade blivit. De kände att systemet ville att de skulle bli lydiga och avhumaniserade kugghjul. Och människor inom The New Left upplevde att systemet kvävde dem. ”The air they must breathe”, skrev Gerassi, ”precisely because they are middle class was the air of ’not by bread alone’.” Det gjorde The New Lefts uppror till ett medelklassuppror men det gjorde det varken mindre äkta eller mindre seriöst. Några, som till skillnad från sina föräldrar inte var traumatiserade efter den stora depressionen, protesterade genom att dra sig ur systemet. Andra offrade sin samhällsstatus och prioriterade solidaritet framför de privilegium som deras samhällsklass medförde. Gerassi ansåg att det som hände i Oakland i oktober 1967 under Stop-the-Draft Week och under strejken på San Fransisco State University senare samma år var av särskild betydelse därför att båda händelserna demonstrerade en solidaritet mellan vita och svarta, där vita riskerade sina privilegium genom att protestera mot systemet med hjälp av ännu mer militanta aktioner än tidigare.

Gerassi skrev senare: ”Historically, progress has always come about through violence.” Han trodde att revolutioners och sociala rörelsers våld i regel var ett slags självförsvar, en reaktion på systemets våld. Ändå var det inte så enkelt. 1969 skrev Gerassi att ”New Left kids who are too impatient with the system and want to overthrow it […] destroy private property, hurt innocent bystanders, and even resort to sabotage and terrorism […] they were setting up new values which carry with them a basic disrespect not only for law and order, but also for the worth of individual men.” Flera år senare kritiserade han The New Left rörelsen för att ha varit passiv när Martin Luther King mördades: ”100 US cities on fire and every black community vented its rage. But the white movement stayed home, watching on TV. The black-white alliance which had emerged in Oakland and San Fransisco by students opposed to war and racism was destroyed.”

I maj 1970 sköts fyra vita studenter ihjäl av Ohio’s National Guard medan de demonstrerade fredligt mot att deras universitet understödde kriget. Deras död resulterade i ett klimat av rädsla. Några veckor senare, under en middag i Greenwich Village, sa Jerry Rubin (tidigare en nära vän till Gerassi): ”I’m going to quit. They’ve always been able to kill blacks. But now, Kent state shows they’re willing to kill whites to keep their power. I don’t want to die.”

Risktagande, mening och engagemang

Jag kom i kontakt med ”the politics of commitment” för första gången som ung student på Bard College. Det innebar utmaningar för mig som person men det var nödvändiga utmaningar. Nödvändigt svårt. Jag var ganska naiv och Gerassi skrev i en kommentar till en av mina första uppsatser att jag hade en tendens att tänka i klichéer. Att bryta sig loss från etablerade tankemönster var inte alltid så lätt.

Gerassi observerade att revolutionärer som Jesus, Martin Luther King och Malcolm X var marginaliserade, om inte ignorerade, medan de levde men blev glorifierade och placerade på piedestaler efter sin död. Att göra uppoffringar innebär att man kan förlöjligas, bli avvisad, marginaliserad, eller ännu värre – dödad. Men både Sartre och Gerassi menade att acceptera normalitet och spela död när man faktiskt är vid liv är att riskera att drabbas av ett slags äckel för sig själv och för världen, ett slags intighet som vi rationaliserar bort som normalt.

Finns det en väg ut? Gerassi blev allt mer cynisk inför möjligheterna till att förändra USA. Han såg utvecklingen, eller bristen på utveckling, under Obamas tid som president, hur civila fri- och rättigheter hela tiden begränsas, hur det militärindustriella komplexets makt och inflytande fortsätter växa. Gerassi ansåg att Occupy rörelsen i allt väsentligt hade dött. Han levde fortfarande när polisen i New York attackerade Occupy läger i Zuccotti Park. Gerassi hade personligen upplevt flera politiska cykler av förtryck och proteströrelser. Han hade sett samma saker upprepas tidigare, kanske hade han blivit trött på bakslagen som väntade bakom framgångarna.

Gerassi noterade att ett centralt organisatoriskt problem hos sociala rörelser som The New Left består i att de måste kunna balansera nödvändigt tillskansande av makt med de problem som maktcentralisering leder till. I en intervju sa han:

I guess the question for present and future revolutionaries is: how do you democratize a movement that is involved in the seizure of power where, by definition, power corrupts?

Aktiviströrelser måste kunna transformera sig till institutioner som fungerar mer effektivt än institutionerna som de vill bekämpa. Gerassi observerade att man inom The New Left associerade organisering med stalinism men han menade ändå att någon form av organisering var nödvändig därför att utan organisation ”we remain isolated and thus ineffective […] and without an organization we can be eliminated either by being bought or by being physically silenced.” Han motsatte sig den sortens centralisering som marxister och leninister propagerade för och trodde istället på att ledarnas uppgift är ”to convince the people to take part in the process, to realize that they are the process, to help instill consciousness.”

Gerassi trodde på utopiska alternativ och i likhet med Paul Goodman skissade han på förslag på hur samhället kan omorganiseras och rekonstrueras. Mycket av hans fokus upptogs av imperialism, revolution, förtryck, orättvisor men han motiverades också av idéer om hur ett alternativt samhälle skulle kunna se ut. Han inspirerades av vad Che Guevara skrivit i ”Man and Socialism in Cuba” där Guevara talade om att ”an ideological and cultural mechanism must be developed which will permit experimentation.” Gerassi ansåg att ett sådant experiment skulle innebära ”getting rid of all cars and planting trees in the middle of Fifth Avenue.”

Ett levande arv efter Gerassi är alla de studenter som han hade genom åren. När jag hade Gerassi som lärare hade han några år tidigare avslutat en serie djupgående intervjuer med Sartre. En betydande del av ”post-Sartre New Left” rörelsen har nu tynat bort. Men Gerassi importerade essentiella delar av den franska versionen av The New Left till USA och förde vidare Sartres idéer till en ny generation av studenter och aktivister på andra sidan Atlanten.

Sartre sa att vi bör döma tidevarvet utifrån människan och människan utifrån tidevarvet. Gerassis liv och hans sista bok Talking with Sartre ger oss ledtrådar till hur vi kan uppta ett intellektuellt och politiskt utrymme, ett engagerat tredje utrymme, som stärker demokratin. Det här utrymmet måste baseras på tron att individer kan göra skillnad, att liv inte endast definieras av ansiktslösa strukturer och byråkratier, att människor är fria att välja efter givna omständigheter. Nyckeln till frigörelse ligger i att veta och känna att sådana val existerar, och att valfriheten innebär utrymme för handling. Genom att kritiskt analysera samhället erbjöd Gerassi sådan kunskap och känsla till sina studenter och läsare. Genom att förklara ansvarets existentiella logik och genom att leva ett liv präglat av politiskt engagemang inspirerade han känslor som fortfarande kan leda till handling istället för passivitet. Vi behöver intellektuella hjältar, män och kvinnor, som väljer att utnyttja det engagerade tredje utrymmet för handling och som därigenom blir våra förebilder. En sådan person var Tito Gerassi. Han har inspirerat många och kampen fortsätter.

Beyond Public Racism

Beyond Public Racism and Deconstruction

While the campaign launched by various activists against the SD posters in the subway was an important first step in trying to reform this society, there are limits to this initiative and its political language which are important to describe. The activists have to be given much credit for broadening the understanding of the limits of SL’s policies. Ultimately, this campaign was an important counter-reaction to the repressive tolerance of public racism, but a broader kind of discourse is needed to transform SL, challenge SD, and ultimately remake Swedish society.


By Jonathan M. Feldman

 

The racist and demagogic poster campaign aimed at Swedish tourists and centered in the Östermalm undergound station is part of a larger problem which is the repressive tolerance of Sweden’s political elite towards not only racism, but the inequality in media, political and economic power. Groups like the peace movement, anti-racist organizations, environmentalists and mass transportation advocates have less power. Even when these groups are granted access to the media, media representation proves insufficient for sufficiently accumulating power to address underlying problems. While parts of the elite have tried to represent a decent and fair Sweden, the actions of SL (Storstockholms Lokaltrafik) and its apologists reveal a rather indecent Sweden. SL is the transport agency running the greater Stockholm collective transportation system. The larger problem, however, is not just racism in Swedish society and inequality in the distribution of resources, but also the ideological system of repressive tolerance and displacement which also supports militarism and perpetuates myths about democracy and equity. Simply put, repression is tolerated and tolerance becomes perverse as the language of rights, lawyers and judiciaries is used to legitimate a system that cannot properly police its own racism.

SD-posters2

While the recent campaign against the posters launched by various activists was an important first step in trying to reform this society, there are limits to this initiative and its political language which are important to describe. The activists have to be given much credit for broadening the understanding of the limits of SL’s policies and actively helping to challenge these policies and SD propaganda. Ultimately, this campaign was an important counter-reaction to the repressive tolerance of public racism, but a broader kind of discourse is needed to transform SL, challenge SD, and ultimately remake Swedish society.

This discourse involves an exposition of the links between Swedish mythology, militarism and racism, each tied to a concentration of media, political and economic power in the hands of the Swedish power elite. This elite sustains its power by filtering out larger realities and justifying itself in the name of established laws, democracy, free speech and sometimes even gender equality, even if that sometimes involves using women to help sell military products to developing nations. We also see that one key problem is that ethics takes the form of an investment in the mainstream corporate society which helps to regulate advertising, even when such corporate-financed regulators potentially find fault with SD’s campaign. The background issues show us how the political and cultural elites’ language of free speech, free commerce and openness is also tied to both militarist and racist cultures.

Even when an investment form of ethics (to be described below) is not applied, the Swedish legal system and politicians who help shape it have been largely ineffective in limiting the political trajectory of the racist far right or even continuing racist attacks. The impression one has is that the far right recedes when economic times are good and when the integration system works. Given new economic developments, expanded immigration and the limits of the current integration model, racism and xenophobia are on the rise. One key problem is the unemployment which contributes to SD’s vote share and power. The other is the absence of a discourse supporting policies that would link immigrants to higher qualified jobs, particularly for persons with immigrant backgrounds who don’t come to Sweden with advanced skills. The families of such persons also potentially risk marginalization, even if second generation Swedes can do better on the labor market. This discourse about integrating such new Swedes into the higher qualified labor market is not an important part of the immigration debate, existing only at the margins. Nor do we see a significant debate about de-industrialization and how that might affect the rise of both SD and the limits of economic equality. While newspapers like Dagens Nyheter have shown linkages between SD’s rise and layoffs from companies, they don’t really explain what could be done about this. If one wants to know why highly educated persons also support SD, one has to consider the logic of displacement explained below.

The Logic of Displacement

 

The political, economic and cultural elites of Sweden can be defined by: the top politicians, the heads of various agencies and their lieutenants, the heads of corporations and trade organizations, the leading newspapers of the country, the large mass media outlets, the dominant discourses in the university system, and a core group of spokespersons who repeatedly show up in public media commentary. There have been past investigations of this power structure and some have called for a new study of the power elite. In any case, the elite have created and sustained very powerful displacement systems vis-à-vis Sweden being: a) militaristic and b) racist. By “displacement” I mean a system which pushes something to the sidelines by emphasizing something else in its place, i.e. Sweden as anti-militaristic and anti-racist. I will use selected examples to illustrate a larger phenomena at work. It is true that these elites do not work in entirely the same way at the same time. There is no one homogeneous consensus that works that same way among all people at the same time. Nevertheless, clear patterns emerge in history regarding what can best be referred to as “sins of omission.” In an earlier study, I have thoroughly documented these sins when it comes to Swedish foreign policy.

Mainstream Society and Displacement

 

These displacements work in the following fashion. First, the mainstream society covers up its own dirty laundry by using the language of “objectivity,” law, bureaucratic procedures, and ignoring or aborting the language of morality, critical engagement, sociological principles concerning racism or militarism, or the historical legacy of a Sweden which partially tolerated its own indigenous Nazi movement and anti-Semitism or ties to German defense contractors (within limits). In the academic system, there is a refrain among many academics to strive for “objectivity” and to reveal various competing intellectual positions. This is partially desirable but usually what is ignored is the greater media and representational power of orthodox and liberal elite opinion. Also, pure objectivity is impossible as every choice to use a book, article or film in a course necessarily involves a point of view regarding what should be included and excluded and what the standard of objectivity is, e.g. does showing “both sides” assume that there are only two sides, when the number of different opinions is much greater than two factions, with great heterogeneity within the Left as well as Right. Another thing that is ignored is the soundbite culture that dilutes and marginalizes more complex arguments in the mass media.

Sometimes the worst aspects of racism and arms exports are addressed by half measures, or measures which limit but do not obliterate the cancer of anti-Semitism, racism, objectification of minority groups and militarism. The cancer then resurfaces and expands, particularly when it can be joined to the host of economic crises and scarcity politics or economic opportunism tied to profit making (see below). The language used by politicians to defend this system sometimes centers on law and procedures. Yet, these laws often reflect the accumulation of political power by persons who sweep problems under the rug. Or, in some cases the architecture of really existing laws turns out to be insufficient to address racist problems, hence it functions as a kind of alibi system. At different periods in its history, Jewish activists concerned with Nazis or anti-Semitic practices in Sweden have tried to put pressure on the country. Among such activists in places like the United States, or holocaust hunters in Israel, the repressive tolerance of Swedish elites is not accepted and often condemned. This phenomena is echoed in the fact that elite outlets like The New York Times are not bound by the moral and political code of Swedish nationalism, having their own American nationalist code to abide by. This shows up in the history of Times coverage of Sweden’s immigration and foreign policies.

Kristoffer Tamsons, the Chairman of the Traffic Committee of the Stockholm County Council, the group that is responsible for overseeing SL, argued: “when it comes to political advertising, it is our fundamental laws, the Freedom of Speech and Freedom of the Press, which controls what gets said and appear in public space.” These “fundamental laws” have sustained repressive tolerance, tied to a political system that continually substitutes law for moral judgments tied to any critical thinking. The failures of the Swedish legal system to irradicate anti-Semitism should be proof enough for the interested reader. These failures are not just evident in the problems of Jews in contemporary Malmö, but also extend to the history of Jews in 20th Century Sweden.

Sweden never accommodated the worst aspects of an indigenous Nazi presence, although it did create great leeway for various anti-Semitic activities. This is made clear in a study by Heléne Lööw, called “Incitement of Racial Hatred,” published in the Journal of Scandinavian Studies in Crimonology and Crime Prevention, Vol. 1, Issue 2: 2000: 109-129. When it came to anti-Semitism, “there was no legislation on the incitement of racial hatred during the period between the two world wars,” although anti-Semites, racists and National Socialists were “sentenced for calumny or disorderly conduct for what today would be considered as incitement of racial hatred” (Lööw, 2000: 109). The case of Einar Åberg, a well-known anti-Semite, illustrates how the legal system did not quite tolerate yet made possible his activities. In 1942, Åberg was prosecuted for anti-Semitic calumnies and utterance. The police court, however, rejected this prosecution, leading the prosecutor to appeal to the Stockholm Court of Appeal, which then “changed the sentence to a fine for disorderly conduct.” In the period between 1941 and 1945, Åberg “was sentenced on nine different occasions and fined for his anti-Semitic agitation” (Lööw, 2000: 110-111). Sweden was also not terribly cooperative of efforts to hunt down living Nazis during the period from 1986 to 2002. In sum, the system has a tendency to make adjustments but leaves the larger problems in place.

The ability to act against the posters in legal terms suffers because of a displacement system that limits the political cultural capital within the Swedish population. Because the racism found in the posters was based on coded language, the Justice Ministry decided after the protests that no laws were broken. Also, the Justice Ministry might want to ban political advertising by any organization whose origins are based on the concerted organizing activities of Nazis, but de-Nazification in Sweden did and does not involve a sufficiently deep educational process, e.g. aspects of Swedish culture that may have facilitated the rise of the Nazis in Sweden is considered less important than expositions on the Holocaust. Of course, education about the Holocaust and other genocidal actions is important, but education against the Holocaust has been used to displace other significant education related to Swedish actions, responsibilities, and the history of its far right.

When making proclamations about its advertising policy SL does not address the Nazi origins of SD, although its treatment of SD is consistent with the pattern of repressive tolerance documented by Lööw. The key forces which limit, resist or challenge the accompany system supporting repressive tolerance include scandals and direct action as well as long-term lobbying or social movement campaigns. For example, the Social Democratic government and Swedish parliament admirably called for limiting arms exports to dictatorships. This comes against the backdrop of scandals tarnishing Sweden’s reputation because of potential or actual weapons transfers to countries like China, Pakistan, Saudi Arabia, and Thailand. Here we have a victory, but what will be displaced is the problems caused by arm sales to countries like South Africa, a country with massive poverty and thus where arms sales represent an opportunity cost against equitable economic development.

Displacement and Swedish Social Movements

 

Second, even oppositional movements can directly (if sometimes unconsciously) engage in sins of omission even as they gain victories. Anti-racist and anti-militaristic movements exist on the margins, building on an historical legacy which can be seen in various ways, for example the anti-racist protest in Stockholm which took place August 4th against a series of political posters designed by the right-wing Swedish Democrats. The protest can be seen in the first photograph above, directed at the posters or political wall paper depicted in part in the second photograph. The protest aimed to challenge the normalization of racist opinions represented by these posters. The posters use coded language that make allusions to poor Roma who are forced by economic necessity to beg for money and food in more affluent European countries.

Amie Brammie Sey, one of the organizers of the protest, was quoted in Dagens Nyheter as follows: “We are many who reacted strongly against the new SD advertising in our underground, where beggars —who everyone knows are mainly Roma—are portrayed as parasites in our society. We turn towards the normalization of racism and wonder about where SL puts limits on these activities. It is completely incomprehensible.” The problem is that this normalization is comprehensible and this comprehension is what is displaced by elements of the Left’s own discourse. The comprehension is based on the larger logic of repressive tolerance and mainstream morality which conceals as much as it reveals as I will also demonstrate below. Thus, the Left has a language which sometimes in limited in its ability to describe what is actually happening.

This is a generalizable phenomenon. Social movements like the Swedish peace movement have focused on limiting arms sales to dictatorships as an important tactical argument. While they have noted the economic costs of arms sales to countries like South Africa, some of the peace movement’s rhetoric has not sufficiently addressed these costs. These costs are thereby displaced. A related issue is that by opposing arms exports to dictators and not saying much about civilian economic conversion of Swedish defense firms, the cutback in arms exports that the peace movement has proposed risks a backlash effect. As defense companies lose sales and fire workers, these companies and workers may mobilize against the political incumbents backing arms sales regulations. Or, the companies may simply expand their military operations in another country. With disarmament and economic conversion, such military commitments would be reduced. General and complete disarmament reduces all military markets, conversion creates new economic opportunities for firms and workers in the civilian market. The spread of militarism and possibilities for alternative civilian planning are thereby displaced by a narrow focus on ending Swedish arms exports to dictators.

What the Swedish peace movement and Swedish politicians making these reforms gain, the military industry workers and citizens in potential countries in which their state gets weapons from different suppliers potentially lose. Of course, the Swedish decision on arms exports is a victory, but the limits to the current design of educational campaigns prevent even further victories. In contrast, by understanding the language and logic of displacement, we can achieve more comprehensive victories.

Using Social Movements as Tools to Defend the Status Quo

 

Third, these marginalized movements concerned with racism and militarism are expropriated by the majority society as a kind of alibi. The alibi takes the form of propaganda to cover up or displace the mainstream society’s very own militarism, racism and attempts to normalize the far-right. This kind of substitution system where bad and good are equated (or can easily be substituted for one another) is part of the logic of equivalences spelled out long ago by Herbert Marcuse. The logic of equivalences treats all public opinion the same, whether it be liberal, fascist, racist, or anti-racist. Everything is treated as being the same, although the mainstream society tries to marginalize the most direct forms of fascism and racism, it clearly accepts its “softer” variants as demonstrated by SL’s granting space for SD’s continuing wave of propaganda campaigns. The Ministry of Justice’s recent decision also embraces soft forms of racism A very superficial notion of democracy and “free speech” guides politicians who find more complicated understandings of power, militarism and racism inconvenient to their larger agendas of staying in power by promoting the lowest moral common denominator. The far right in turn has skillfully used the electoral and mass media systems for its own ends.

Thus, while the Left often enters into even mainstream debates, outside of these debates its ability to frame the larger context in which such debates are understood by the mass public is limited. One reason for these limits is that the Left often uses a kind of insurrectionist rhetoric which the mass media has trained itself to filter out. While the Left could make more legitimate sounding argument about cooperatives and creation of new institutions, instead it bashes the existing system. It is not wrong on moral grounds to bash the system, but it is meaningless verbiage if meaningful institutional designs for alternatives does not accompany the bashing. Sometimes, as in the August 4th protest, the blunt rhetoric that the system is irrational, racist, etc. is warranted. Yet, the inability to use sustained economic power to create an alternative media framing system makes Left appearances in the mass media a double-edged sword. Until persons marginalized by ethnicity, gender, class or (most importantly) ideology are given their own autonomy (or greater representational power) in news programming, we can expect that the debates organized by the mass media which let the Left in will partially broaden the discourse while potentially narrowing the scope of proactive action. One piece of evidence for this position is that the far Left parties usually get far less than ten percent of the vote. The Collapse of the Swedish Left can be seen in an analysis of the share of total votes received by the Feminist, Green and Left parties combined as a proportion of the total votes received by the Swedish Democrats. What the data I have collected show is that the combined vote total of the three left parties went from 4459% of SD’s total in 1998 to only 122% in 2004. Is somebody asleep at the wheel? Yes. These statistics can be explained in part by the Left’s political language, with these limits also a part of Swedish political methodology (only the Left’s variant of the mythology). Many Left intellectuals who understand these realities respond by being depressed, not breaking the taboos within the Left, or simply try dance their way around a political mythology that provides at best incremental change.

The Displacement Cycle: From Repressive Tolerance to Clean Hands Branding

 

Let us first examine how the system works with respect to questions of militarism. The cycle of displacement begins with the elites playing first the card of repressive tolerance and that hand is played over and over until the scandals or political pressure produce a new synthesis. The new synthesis is clean hands branding which combines reform and Swedish nationalism, but does not question the control over economic decision making of the larger, global institutional base of militarism that is the alleged trigger for reforms.

In the case of the peace movement, the Left’s rhetoric about the limits to arms exports to dictatorships is used to justify the newly reformed status quo that may end up limiting such exports. This victory (associated in part with Left or peace movement discourse) will displace other questions of militarism, economic planning, and the concerns of victims of militarism tied to arms exports from other countries. Therefore, we have to both acknowledge the victory in a potential reform in Swedish arms exports policy and also the limits of this victory. Sweden emerges with cleaner hands, but the global system is continually defined by dirty hands. Sweden sets an example for the world, but the example is not one of how a country promotes the conversion of defense industries to civilian production. We see a kind of clean hands branding which leaves in place the larger institutional power of militarism.

With clean hands branding, we solve an immediate problem which is how Sweden or some other organization no longer engages in the most publicly illegitimate form of behavior that causes the public to become angry or causes the state/organization to lose legitimacy. Yet, while Sweden or the organization having their legitimacy threatened get their reputations partially restored, the larger problems are swept under the rug. In the case of the arms export crisis, the larger problem is global militarism and the need for national examples of how to take national military assets and convert them into civilian-serving pursuits. In the case of the racist SD poster campaign, the larger problem is SD’s growing political power and the foundations for that power. In each case, clean hands branding is a victory, but if the victory makes people complacent it is not a sufficient victory for addressing the larger problems. In one case, the Swedish state looks better but the dictators getting weapons get them from somewhere else. The larger problem is not solved. In the other case, the racist posters are swept clean and SL looks better, but the larger problem of institutionalized far right power accumulation is not solved.

The potentially new Swedish policy on arms exports and the removal of SD’s posters from the Östermalmstorg underground station are also victories which potentially form the basis for new victories. We saw the collapse of repressive tolerance and a fighting spirit among protestors to expose its bureaucratic champions. This collapse and spirit create positive precedents for further reforms and are not simply negative developments. I am not engaged here in a far left, nihilist analysis. Rather, I am trying to create a new political language that would promote more thorough or deeper political victories. I don’t believe actually existing political parties and social movements do a very good job in promoting this language. The reason is that critical intellectuals, political parties and social movements tend to be separated, in part for reasons specified by C. Wright Mills as well as because of the limits of what often passes as postmodern analysis. Mills not only pointed to the divide between intellectuals and sources of power. He also showed why the university system tended to produce intellectuals who were stuck in accepted or popular intellectual fashions or paradigms. Ironically, Michel Foucault himself examined displacement systems (although not like I have done), but this part of his work has not been extended.

Left activists and intellectuals are often limited in their ability to promote political innovations. There is a kind of implicit escalator clause within the Left such that if one says things the Left wants to hear, then it gets escalated. There must be a demand for an idea before there is a supply. The Left has its own definitions of popularity which often put style over substance, even or especially a radical brand which lacks a radical content. This emptying out is how capitalism colonizes the formal aspects of the left, such that a radical sounding language can have very little actual radical contents. There is a secondary gain from this manipulation of language, it follows the logic of popularity contests everywhere, i.e. there is nothing organically linking the Left to critical thinking. In contrast, the Left might figure out how to produce ideas for which there is not yet a demand, analogous to supply push innovations.

A Case Study in Media Displacement: The Microscope as Refraction

The Blow Up Analogy

 

Given the continuing crises associated with racism, the environment, the distribution of economic wealth, and militarism, a deeper understanding is needed regarding how social movements, the Left, the media and the Swedish power elite interact with one another. When things are put under the microscope, our very analysis of them can be misleading as various philosophies of science and Michelangelo Antonioni’s film Blow Up suggests. The media’s treatment of the anti-poster campaign is instructive. On August 4th, 2015, SVT’s leading news program broadcast at 9:00 pm, Aktuellt, burried the story in a short report, although the local Stockholm news goes far deeper. The webpage for the the program, accessed on August 5th, strangely portrays the campaign as if it is the lead story (see photo below). TV4, in contrast, led with the anti-poster protest and placed it higher on its media agenda. TV4 also showed footage of protestors tearing down posters. The journalistic routines focus clearly by putting the posters under the microscope and linking the protests to the posters (as seen in the photograph below). The larger questions about how the society allowed these events to transpire are usually never addressed. The problem of SD’s growing power advantage over the Left electorally is not addressed, nor how SVT’s relatively uncritical view of SD helps promote SD. Thus, SD, SL, the media, and to a certain extent the Left, all are complicit in the logic of displacement (with the Left the least guilty and often in the forefront of resisting the worst aspects of the displacement system). The image of the camera focused on the posters is the perfect metaphor for a media system that conceals as it reveals; this is the essence of the logic of displacement.

By August 5, Aktuellt did better and organized a debate on the poster campaign as part of its coverage. The debate raised important questions about who can afford to organize poster campaigns and whether the posters promoted racism. Yet, the larger questions of the long history of moral inversion that lies behind the poster campaign was not actually addressed. SD’s growing power in comparison to the Left was not addressed.

These debates rarely provide any historical context so that each new controversy that is debated seems like a new or ephemeral event. The mass media loves topicality and usually this love involves a repression of historical analysis. Unfortunately, the Left is often taken up by this same topicality love as it is partially shaped by the media spotlight. The anti-poster campaign is not exactly a campaign to eliminate the foundations of SD’s power, even if it is a good stepping stone for such a movement. Yet, this stepping stone will probably not function well unless the Left’s political language changes. The mass media will probably not assist this language transformation, although news outlets like Arbetaren, Etc., Ordfront, Sveriges Radio, and others could play such a role. If an intellectual argument is too complicated or profound, it rarely has a place on Swedish TV.

The Advertising Ombudsman: Morality as an Investment Process

 

On August 5th, SVT also provided coverage of the decision-making by the Advertising Ombudsman’s office called RO (Reklamombudsmannen), in which Elisabeth Trotzig is the ombudsman. According to the webpage, RO is “a self-regulatory organization founded by the industry.” The organization was established after politicians began to threaten the advertising industry with harsher laws concerning, for example, sexist advertising. RO is supported financially by various companies and Trotzig suggests on Aktuellt that the SD’s campaign could be considered problematic. She also said in 2010 that she hoped her agency would be “self-financed.” It is remarkable that an ombudsman’s office to regulate advertising is supported by funding from the very companies which in theory it should and could be regulating. The RO webpage states: “A well-functioning self-regulation requires that companies take responsibility for a high ethical standard in advertising. Reklamombudsmannen is funded on a voluntary basis through an annual fee from advertisers, advertising agencies and media.” The webpage also says: “Contribute to a high ethical standard…Any company can contribute to RO and the fee is related to the companies’ annual media spending, according to TNS SIFO’s advertising measurements. Minimum fee is SEK 10 000 and the maximum fee is 70 000 per year.” Ethics takes the form of an investment that clearly not everyone can afford. This kind of “self-policing” suggests a clear conflict of interest, e.g. how does the financing structure influence directly or indirectly who is hired to work for this organization? Yet, RO’s decisions are represented by Aktuellt as part of the legitimate institutions to consider when assessing how moral judgments are made with respect to political posters. The news program may have contained an implicit criticism of RO (that is hard to tell), but the key thing is who gets invited to the party. Clearly there is a need for a more enlightened and proactive version of RO.

SL’s commercial (capitalist) logic in granting advertising space to erstwhile Nazi groups is mirrored in moral policing that is backed by private investment monies. The anti-poster protest focused in part on the system of racism and the for-profit orientation of SL. This organization has used what should be public space to support a campaign organized by the Swedish Democrats against public begging and implicitly the Roma people living in Sweden. SD’s political support, however, is not simply based on racism, but also on failed economic policies of the established parties, something recognized by many of the speakers. Nevertheless, none of the August 4th protest speakers spelled out a comprehensive program for challenging SD. Instead, the synthesis or reaction to these racist posters (or wallpaper) was either to offer anti-racist chants or to tear them down, leaving in place the constellation of forces which allows SD to recruit members, accumulate funds, and further promote its political program. One exception is that some on August 4th spoke of legal challenges to these posters, but the SD poster campaign very much plays a role similar to the Confederate Flag in the United States, i.e. the posters are just the tip of the iceberg, albeit a rather offensive tip with a significant public display function.

Disrupt the System or Organize an Alternative Basis of Power?

 

The tearing down of the posters was a kind of victory against this display function which nevertheless sidestepped the larger challenges of: (a) forcing SL to directly revoke the posters on political (as opposed to technocratic security) grounds and (b) the legitimacy which these posters and SL’s repressive tolerance policy have conveyed on SD. This legitimacy was thereby left in tact by activists doing what was actually the responsibility of SL and the County Council which governs them. Incremental ad hoc actions against SL are also part of the logic of the Planka movement which attempts to defund the public transportation system through individual actions of refusal to pay for it. The basic idea of Planka is that public transportation is too expensive, so direct individualized attacks on the system are expected to transform it. Planka has tried to also broaden its outlook to promote alternative transportation modes, but they really should figure out how to mobilize the hundreds of thousands of actual transportation users instead of alienating many of them.

One of the speakers said the SL must be disrupted if they failed to revoke their racist policies. Here we have a key problem, i.e. what happens when an important public utility is hijacked by narrow public or private interests and suffers from an under-financing by the national government? Do we rebel against this entity or attempt to resocialize it? Resocialization involves deeper strategies of expanding popular control rather that rebelling against the control system.

The individualized or even collective rebellion against SL leaves in place the larger decision-making structures, ownership patterns and monopolies of service provision. This system is responsible for not just racist media projections but also systematic incompetence, e.g. it has been unable to properly organize the signalling system on the newest light rail line. Instead, we should turn SL into a cooperative owned by the state and its users and governed by academic experts, citizen elected representatives, cooperative owners, and administrators vetted by the public. Cooperative owners of a new SL must be given more power because the leading politicians who now supervise SL now are closely tied to Sweden’s automotive industrial complex. Shares in a new SL should be distributed relatively equally and controlled by a trust, so that no one user accumulates an ownership share that is too great and so that shares are not sold out to narrow, private interests. Users can accumulate shares in part based on deductions from their contributions to their own monthly SL cards.

It would have helped if the speakers at the demonstration made a comprehensive list of the names of the persons actually running SL or the politicians who are ultimately responsible for SL’s managers. As is typical of much Swedish so-called “hard left” rhetoric, the scale of focus is microscopic (posters) or macroscopic (capitalism, racism), with the meso level decision-making structures usually ignored. The larger framing system here represents a combination of syndicalism, the logic of absenteeism and consumer boycotts (exit options), which does not take aim at the local power structure (through voice) but merely attempts to sabotage it. Such exit options are one form of power, but will never lead to the systemic accumulation of power via elections, dominance of the airwaves and formation of companies.

The far right has made significant inroads into the first two means and what will this politics of exit accomplish when the far right begins to organize the economy locally as well? If SD manages to achieve 15 to 20 percent of the vote without directly organizing economic power, is it unreasonable to think that their organizing economic power will not get them an additional 10 percent or more of the vote? Does the Left have a strategy in response to SD’s political innovations, i.e. beyond reacting to their next move?

Of course, tearing down the posters was a rational response to a system of bureaucracy, repressive tolerance, and liberal objectivity which rationalizes away racist and repressive discourse in the name of “free speech,” commerce and “legal procedures.” This logic of legality, bureaucratic regulations, and free commerce is precisely the same approach used to rationalize away both arms exports to dictators and the larger phenomena of the Swedish military industrial complex. Thus, the problem at hand is much larger than racism, SL, or SD for that matter. Some of the speakers recognized the complicity of the larger parties, but the language of eliminating racism is partially a necessary but hardly a sufficient discourse for limiting the power of the larger institutions that actually project racism.

Yet, it should be noted that the politicians were put under pressure and began to discuss a possible rethink of their political advertising policy as a response to: a) the protest taking place on August 4th, and b) the collective movement to rip down the posters. Thus, disruption potentially works by putting pressure on bureaucrats who want to restore a continually changing version of what they define as “normalcy.” The metaphor of a wind up toy robot that propels forward and continues on its path until pushed in a new direction seems apt. Thus, the safety criteria the were used to end this specific poster campaign are very much linked to a robot that does not want to tip over although if blocked could simply propel itself somewhere else. We have a kind of robot psychology encased in flowery language about democracy which is marred by the larger system’s historical record of arms deals with German defense contractors, indigenous Nazis, and White Power music exported across the globe.

As SL does business with SD, whose origins lie in the Swedish Nazis, German militarism and pan-European racism, it is not difficult to understand that SL is itself part of this larger logic supervised and orchestrated by political, economic and cultural elites. The larger institutions that project racism are tied to the mass media, the educational system, the class of owners and job organizers, and the politics of scarcity in which immigrants and people of color are set up as the cause of contemporary economic difficulties. The Latin Kings in their song Krossa Rasismen (“Crush Racism”) have a line that goes: Latinos, araber, afrikaner och turkar i massmedia alltid utpekade som skurkar (“Latinos, Arabs, Africans and Turks are always depicted as villains in the media”).

Eliminating racism, like eliminating war, requires alternatives to the existing system. While many speakers spoke against capitalism, they hardly operationalized how they would eliminate capitalism, i.e. this kind of discourse amounts to a form of “name calling” and “deconstruction,” which in its worst forms (not necessarily present at the demonstration) effectively simplifies issues to get an expected affirmative response from an audience.

The demonstration also replicates a kind of hierarchical politics, which the Occupy Movement tried to move beyond by taking a protest moment and turning it into an ongoing teaching experience and space for democratic engagement. This hierarchy is a long-standing convention in the Swedish political Left and is hardly new or unique, although it is somewhat obsolete. The protest was effective, however, in galvanizing a counter-pole to mainstream society’s complacency with patently offensive, racist demagoguery so in this sense was a partial victory. Many of the speakers represented new Swedes, who are marginalized by some parts of the Swedish Left. The mass media in their coverage of the poster campaign did give such persons representational power, but only within the confines of statements related to the poster campaign. Much of the media did not reproduce the most radical sounding statements of the speakers at the protest; they were filtered out as being inconvenient for the dominant frame, i.e. a localized incident regarding SD’s posters and SL’s policies.

The educational (and parts of the racist monitoring) system promotes racism by treating it largely as an ethical breach or a problem of cultural attitudes. Even when academics discuss racism as part of a larger system of economic or political power, they rarely connect that representation of systemic power to ideas about organizing a counter-power. Such counter-power requires the design and promotion of new media, political and economic institutions. This in turn depends on reconstructionist and utopian thinking, not deconstructionist and dystopian critiques of the system as racist, capitalist or sexist, i.e. vocal complaints. Therefore, radical sounding language—like mass media reports—conceals as much as it reveals. As SD has more quickly accumulated power, the superficiality of the Left (while impolite to discuss in certain circles) represents a dangerous intellectual vacuum.

The Case of the Vietnam War, Swedish Militarism and the Plight of the Roma

 

Another way to understand the larger system of displacement is to examine Swedish cultural elites’ view of Sweden as a peace loving country. Exhibit A is an exchange of letters between a U.S. businessman who visited Sweden and reacted to its opposition to the U.S. genocidal venture in Vietnam. The next three photographs represent the letter of the businessman which appears in a museum exhibit currently on view at the Museum of Modern Art in Stockholm (summer 2015).

The most interesting part of this letter by Hendrik C. Gillebaard, President of the Holland Import Company, is not his ranting about “Swedish” anti-Americanism and his support for the tragic Vietnam War, but his argument that Sweden can not honestly face its own treatment of the Roma people, i.e. Swedes are hypocrites because they too are racists, not just Americans. The response of the Swedish Consulate General in Houston to Gillebaard’s letter is rather interesting. The Swedish official writes, “Virtually everybody in Sweden abhors war. Most Swedes are critical of the U.S. engagement in Vietnam.” His letter in response to Gillebaard is reproduced below.

The Swede’s letter is certainly accurate as a critique of most of Gillebaard’s aguments. Note the following key points, however. First, nothing is said about Sweden’s treatment of the Roma people. Second, Swedes’ formal opposition to the Vietnam war is addressed, but not Swedes’ support for the war in Vietnam. This took place in two ways. First, some Swedes actually served in Vietnam in support of the American side against the Vietnamese people. Second, Swedish weapons were used against the Vietnamese by Australians who got Swedish weapons after Sweden broke its own embargo. At one point, Sweden attempted to ban weapon sales to the U.S., but this did not prevent the Swedish military contribution to the forces fighting against Vietnamese liberation. While Olof Palme spoke against the Vietnam War in public demonstrations, this is not the only side of Swedish realities. Yet, this is the side of things many want to represent. In contrast, the Swedish artist Öyvind Fahlström (whose artworks are now on display at the Stockholm Museum of Modern Art) shows in a piece not part of the current exhibit that Swedish realities are filled with contradictions. He exposes the myths of “Swedish neutrality” and reports on how radical journalists in Sweden have written about how Sweden cooperated with foreign spy agencies like the Central Intelligence Agency. Fahlström has largely been forgotten or is largely unknown to the younger generations of Swedes, although one has to give credit to the Swedish Museum of Modern Art for trying to revive interest in this important artist. Fahlstöm’s work shows how the display function can be used to convey a richer intellectual content.

The Unfortunate Continuing Hegemony of New Left Ideology in the Swedish Left

 

We now come to one of the more controversial aspects of our story, at least controversial for parts of the Left. I have tried to show that SD growth is part of an emergency which the present Left trajectory cannot hope to stop. I have shown that the Left’s very language limits its ability to promote comprehensive change are reverse the power of SD. Yet, behind the Left’s discourse are Left institutions and political myths. While parts of the New Left embraced reconstruction, the dominant part of that movement settled for a rebellion against the system and favored deconstructionist rhetoric. There were currents in the New Left supporting cooperatives then and now, but the hegemonic New Left position became part of a trajectory linked to deconstruction, identity politics, resistance and rebellion.

The larger problem is that the dominant discourse of Fahlström’s era and that of today is one that seems to be defined by various closures. First, there are the reactionaries in the Swedish Democrats who correctly point to the failures of existing parties, but are unable to offer anything but a dumbed-down version of solutions through racist and demagogic scape-goating. They blame immigrants, refugees and poor Roma for European, Romanian and Swedish failure to properly absorb them. The money spent for just one JAS military fighter could be used to create business cooperatives for Roma that could be carried back to their home countries, but no leading politician has ever raised such an idea (at least in a way that would be noticed). The Left political parties which resist military spending increases don’t connect issues very well, somewhat obediently following the mass media’s preference for treating every problem as atomized and separate. I have already shown how trying to explain the connections by speaking about “capitalism” is not very useful because the Left does not have a language that shows how to limit, get rid of or even systematically reform capitalism.

Second, there is the mainstream society which refuses to offer a systematic economic alternative to the status quo defined by deindustrialization, globalization, and class polarization. This constellation has closed off opportunities for many Swedes even as it enriches others. The cultural elites don’t really challenge the larger economic system even if they champion the fight against the symptoms of these problems. To a certain extent, racism is a long standing problem in Sweden and can’t just be reduced to economic problems. Yet, the displacement of economic inequality and an inequality in economic power by a discourse of anti-racism is clearly and similarly problematic.

Third, there is the “loyal opposition” which opposes the first and second groups, but has usually been unable to speak the language of policy alternatives and social innovations. The constituency of the Feminist, Left and Green parties (together with supporters) is something on the order of one million persons, more than enough to build a movement and process to re-organize the Swedish economy on far more democratic lines. Instead, the discourse of the Left is often simply anti-racist or anti-capitalistic, but not sufficiently reconstructonist, i.e. it is not a discourse that operationalizes how to build new legal, media, economic and political institutions, but seemingly rebels against the far-right and repressive tolerant status quo. Rhetoric that bashes capitalism as an evil system amounts to a kind of Freudian “talking cure” or a kind of magical thinking in which saying words produces systemic transformations. This talking cure is only natural in a Left society in which cultural framing has gained ascendency over radical economic language. So-called “Marxists” and “Anarchists” who do not address the meso level of power discussed above, further contribute to the intellectual vacuum. They are politically innocuous even as they rant about capitalism and the like.

It is not a coincidence that those embracing what sounds like a radical position gain entry into the Left’s own version of a cultural elite, its own voices and celebrities whom we hear from over and over again, and who seem to have mis-educated or misled the new generation of activists. Among this group, the New Left and reincarnations of the political styles of previous Left protest groups seem hegemonic. One can debate the fine points about the advantages or disadvantages of the Feminist, Green, Left and Social Democratic Parties. However that debate ends, the most important fact is that SD is collectively kicking their ass in the electoral arena as seen in the data presented above.

The Left does not seem to understand that it has its own hegemonic, filtering and propaganda systems embracing a dysfunctional political mythology. If the New Left (the environmentalists, anti-racists and anti-sexists) challenged the Old Left (the Communists, Socialists and Social Democrats), is it any surprise that we need a new movement that challenges the New Left itself (or its legacy)? In many ways, the Swedish Left (like counterparts elsewhere) seems to resemble the movie scripts of V for Vendetta or Equilibrium, scripts in which there are “good guys” and “bad guys.”

The Left is tied to a version of Millenialism which seems to be a kind of recycled (yet in many ways inferior) copy of Christianity but framed with Socialist, Feminist or Anarchist logos in which operational interventions like: a) cooperatives, b) media accountability organizations, c) civilian conversion of defense firms, d) new budget priorities, e) industrial policy, f) cooperative or green public procurement, etc. are nowhere to be found. These alternatives are often unpopular in rhetorical discourse because no one knows about them, particularly in the younger generation. These discourses rarely have any peer buzz and can’t be tied to political fashions.

Fewer persons in the younger generation know about them because of the ways in which the university and academic system have marginalized the economic reconstructionist discourse. It is an intentional marginalization in which radical lite trumps a deeper understanding, creating an intellectual vacuum which the far right has been rather successful in filling (if power accumulation is the measure). I’m not saying that racism, the gender system, and capitalism are not promoting the very problems I analyze. Rather, I am saying that this intersectional approach (which usually leaves out militarism which is reduced to some other problem), is hardly sufficient for challenging SD or building counter-power. There are some movements tied to alternative banking and environmental transformation that go deeper, but they remain isolated from the mainstream Left discourse.

A kind of diluted or pseudo-anarchism which involves rhetorical bashing of the system (rebellion and revolutionary sounding rhetoric), actually displaces real, transformative if not revolutionary anarchism of the variety which once thrived in Spain. Perhaps this is the byproduct of a Left Party whose origins lie in the Communist Party and not the anarchist movement. Or a syndicalism centered on trade union power and not economic democracy defined by consumer and producer cooperatives. Or even the university which likes to label things rather than remake society. Or a reflex action against a mainstream stupidity among those who are emotionally satisfied and are perched at the highest rungs of the economic, political or cultural ladders. Or foundations and educational institutions that recycle intellectual conventions and support intellectual inbreeding.

This hegemony of the 1970s-era New Left, recycled by various left movements in Sweden (like the mirror copies in the United States), contributes to a now failed trajectory which continually recycles itself. The recycling is successful because the now dated and incomplete rhetoric of the past fits nicely as a deconstruction of the far right racist and/or mainstream repressive tolerant society. Unfortunately, just as the racists and mainstream repressive tolerant “silent majority” displace larger truths, so too does the “loyal opposition.” For example, reactive resistance and identity politics are no match for far-right ideologies that show connections among diverse issues, albeit in the completely wrong way.

This cultural and political log jam must be broken as the relative success of the far right exposes the political weakness and inabilities of this opposition. One promising development is criticisms of the Left Party’s anti-racist strategy as a failure by two activists in the party, Abe Bergegårdh and Anders Jarfjord. They diagnose the failure and try to ask deeper questions. One question which should of course be asked is how the “New Sweden” or Swedes with immigrant backgrounds can move beyond being just potential victims or champions of anti-racism, to constructors of a new set of institutions that would more fully democratize Sweden. At the rhetorical level, the loyal opposition supports a more fundamental conception of democracy, even if this conception is not very well articulated. The August 4th protest wisely asked us to rethink what actually existing democracy in Sweden really means. In terms of protest rhetoric, there were certain advances over the norm, despite the obvious limitations.

Who is Immediately Responsible? From the County Council to SL as a Prime Countractor to Nazi-Originating Parties and the U.S. Media-Military Industrial Complex

 

The politicians who are ultimately responsible for the advertising policy of SL are the members of the traffic committee of the Stockholm County Council (ordinarie ledamöter i trafiknämnden, Stockholms läns landsting). I have reproduced the list of these persons below, together with their contact details (see Appendix I below). At the very least a campaign should be organized to identify those supporting the policies permitting the current advertising policy of SL and then one should work towards the defeat of these candidates and their political parties. One should also direct protests against the political parties that sustain these advertising campaigns, rather than simply against SL. The Social Democratic Party at least has gone on record against these policies, although they still support the use of the public space for political advertisements. Given that these political advertisements offer very little useful information, my own view is that such political advertisements should be removed from the public space. As it is SL states that it can not treat the political parties differently in its advertising policy, so it should then treat them the same by keeping their superficial political discourse out of the mass transit system. This newer, alternative policy alternative was not supported by the Social Democrats in their critique of SL.

On August 5th, SL decided to stop SD’s poster campaign at the Östermalmstorg underground station for security reasons. These reasons were based on how those standing on the escalator dividers trying to take down the posters could hurt themselves or other passengers. Nevertheless, a report in Dagens Nyheter noted: “discussions are ongoing between the company Clear Channel who provide advertising space in the subway and the Sweden Democrats on the continuation of the ad campaign.” The Left Party also criticized SL’s advertising policies. SL said nothing about how its support for a poster campaign with a group linked to the Nazis might be bad for Swedish security.

The Clear Channel company, based in the United States, helped organize rallies in support of the disastrous Iraq war. As a report in The Guardian explained then: “They look like spontaneous expressions of pro-war sentiment, ‘patriotic rallies’ drawing crowds of tens of thousands across the American heartland. In a counterpoint to anti-war demonstrations, supporters of war in Iraq have descended on cities from Fort Wayne to Cleveland, and Atlanta to Philadelphia. They wave flags, messages of support for the troops – and also banners attacking liberals, excoriating the UN, and in one case, advising: ‘Bomb France Now.’ But many of the rallies, it turns out, have been organised and paid for by Clear Channel Inc—the country’s largest radio conglomerate, owning 1,200 stations—which is not only reporting on the war at the same time, but whose close links with President Bush stretch back to his earliest, much-criticised financial dealings as governor of Texas. The company has paid advertising costs and for the hire of musicians for the rallies.” In sum, SL which does business with these people is part of the extension of the profit-making system for the war culture.

The Clear Channel company and SL also get money from Electronic Arts, the company that promotes video games in which the user is invited to drop napalm on Vietnam. As a web announcement states clearly: “Grab your M-16, ready the Napalm, and prepare to enter some of the fiercest battles of the Vietnam War.” In other words, SL has entered into contracts with a key part of the U.S. media-military-industrial complex as well as making deals with a political party whose origins lie in Sweden’s indigenous Nazi movement. SL’s relationship with Clear Channel has been discussed in the media, with a focus on the former’s long-term commitment to the latter. An article in Dagens Media shows how the American media giant has corporate opponents or competitors within Sweden, i.e. the basis for an interesting alliance or dialogue.

SL’s public space is now used to embrace video games which basically support the Vietnam War, an irony which very few seem to notice, given Swedish elites’ previous identification with rhetorically opposing that war. If the public space were to convey useful information about politicians, then the mass media might contribute by vetting statements by politicians through a committee of academic experts, rather than simply allowing journalists to play the key role of ideological, ethical and political gatekeepers. In this role, the mass media have proven as incompetent as SL, as they have provided a sounding board for SD.

The broader Left might wake up, pool their money, and actually run intellectually-rich and deep advertisements as an alternative to the status quo. For example, could not large numbers of persons at the demonstration on August 4th have donated money towards an alternative poster campaign? Couldn’t this be easily accomplished by donations from the thousands of persons in attendance? Yes, but that idea is not part of the current political language of the loyal opposition. The dominant narrative is about the evils of SD, SL, capitalism, unfairness, justice, etc., but rarely about how to build tactics that create alternative means of projecting power.

Such alternative advertisements could call for a new governance system to run SL, to promote cooperatives and new media platforms that would challenge the cultural, economic and political elites with meso level reconstructive reforms. Or perhaps a poster campaign to support a new media accountability organization against racist and militarist advertising, i.e. a left alternative to the mainstream RO? Such truly radical ideas are actually far more subversive than Left complaints about capitalism and racism or the tokenistic appearances of the peace movement in the mainstream media itself.