Mediebevakning

Click here for English version

13672307_736945633114259_572100471_nSCISERs mediebevakning syftar till att studera hur media rapporterar om nyhets-händelser. Media kommer ofta undan med ensidig nyhetsrapportering och ytliga analyser därför att många nyhetskonsumenter inte är insatta i frågorna och inte har kännedom om alternativa omvärldsanalyser. Att många journalister dessutom har dålig kunskap om den kritiska forskning som faktiskt finns att tillgå  gör det hela ännu mer prekärt. Brist på alternativa perspektiv i samhälls-debatter blir i längden ett demokratiproblem. Man placerar nyhetshändelser i ett välbekant ideologiskt landskap och gör dem därigenom begripliga. Det är inte problematiskt i sig självt men debatten riskerar att utarmas om nyheter filtreras genom ett fåtal ideologiska raster. SCISER gör inte anspråk på att ge den rätta nyhetsrapporteringen men vill nyansera nyhetsrapporteringen genom att erbjuda kritiska och progressiva alternativ. 


14037916_748369218638567_612577514_o

SCISER’s media watch aims to study Swedish and international media. Media can often get away with one-sided news coverages and superficial analysis because many media consumers are not familiar with the issues and are not aware of alternative analysis. The fact that many journalists have poor knowledge of existing critical research makes the situation even more precarious. In the long run, a lack of alternative perspectives in political debates becomes a democracy problem. Locating news in familiar ideological landscapes, and thereby making sense of them, is not a problem in itself, but the debate risks becoming skewed if news events are filtered through few ideological filters. SCISER does not claim to provide the right coverage but intends to nuance news coverages by offering alternatives.