Encyklopedi

Click here for English version

Processed with VSCOcam with t1 preset

SCISERs encyklopedi är ett pågående projekt att samla information om begrepp, personer och litteratur. Grundtanken är att knyta an till en folkbildningstradition genom att tillgängliggöra och sprida idéer som av olika anledningar har förskjutits till periferin, medvetet ignorerats eller helt enkelt har glömts bort. För att kunna bilda sig en förståelse för vad som sker i världen och sedan formulera reformförslag krävs kunskap om de idéer som redan finns att ta del av. SCISER vill i encyklopedin belysa personer och litteratur som ingår i en progressiv diskurs, men som i regel försummas i dagens politiska debatt och/eller behandlas som historiska artefakter snarare än något som kan ha relevans för oss idag. Begreppsdefinitionerna är i sin tur försök till att återinföra en begreppsapparat som kan adressera djupgående samhällsproblem.


14045078_748316355310520_1692507478_o

SCISER’s encyclopedia is an on-going project to collect information about concepts, people and literature. The idea is to connect to a popular education (folkbildning) tradition. The lack of imagination that characterizes the political debate is not due to a lack of ideas but rather to a lack of knowledge of many of the ideas and proposals that have already been articulated but which, for various reasons, have been pushed to the periphery, consciously ignored or even forgotten. In the encyclopedia, SCISER highlights people and literature that are generally neglected and/or treated as historical artifacts rather than something that holds relevance for us today. Gathering information about concepts is a way to reinstate a conceptual framework that can adress profound problems and potential solutions.