Om oss

Click here for English version

Stockholms Centrum för Internationell Social och Ekonomisk Rekonstruktion (SCISER) är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation med syfte att länka samman forskning och aktivism inom områden som fred, social och ekologisk hållbarhet, samt civila och politiska rättigheter. SCISER är avsett att vara ett forum där politiska frågor diskuteras utifrån viljan att formulera progressiva alternativ till den rådande samhällsordningen och driva fram förändringar. SCISER vill fylla ett tomrum i den politiska debatten genom att brygga forskning och politisk aktivism, och därigenom skapa förutsättningar för ett intellektuellt samtal som kombinerar analyser och reformförslag. För att ett sådant intellektuellt samtal ska bli möjligt måste traditionella gränser mellan sakområden överskridas. En debatt som baseras på insikten att problem relaterade till krig, miljöförstöring och sociala och ekonomiska ojämlikheter är kopplade till varandra möjliggör mer genomgripande diskussioner som går bortom problemformuleringar och banar väg för alternativ och lösningar.

Det krävs en breddning och fördjupning av den nuvarande politiska diskursen. Författare, filosofer och aktivister från tidigare generationer bör lyftas fram och diskuteras i ljuset av dagens problem och utmaningar. Fantasilösheten som präglar dagens politiska debatt beror till stor del inte på brist på idéer utan på bristande kunskap om de idéer och reformförslag som redan finns att ta del av men som av olika anledningar har förskjutits till periferin, medvetet ignorerats eller helt enkelt har glömts bort.

SCISER vill knyta an till nedrustningstraditionen representerad av politiker såsom Alva Myrdal och Inga Thorsson, till den rekonstruktiva traditionen representerad av forskare som Seymour Melman och Paul Goodman, och till den filosofiska och aktivistiska traditionen representerad av tänkare som Hannah Arendt och Barry Commoner, med flera. I skärningspunkten mellan forskning och politisk aktivism vill SCISER verka folkbildande genom att vara både tanke- och aktionssmedja och kombinera analyser grundade i forskning med aktioner som studiecirklar, manifestationer och stormöten.

SCISERs idégrund är baserad på antirasism och feminism och vilar ytterst på en övertygelse om att fred är möjlig, att social och ekologisk hållbarhet kan uppnås och att våra medborgerliga och politiska rättigheter ska försvaras, förstärkas och förbättras i alla världens länder. Allt för ofta är klyftan mellan policy och verklighet, mellan ord och handling, så stor att strävan efter att reformera och förbättra samhället reduceras till slagord utan slagkraft. Det saknas antingen visioner eller förslag på hur visionerna kan förverkligas.

Genom ekonomisk rekonstruktion kan ett fredligt, hållbart och rättvist samhälle förverkligas med hjälp av institutionell förändring såsom ekonomisk omställning av säkerhets- och försvarsföretag, grön omställning av ohållbara industrier, och hållbar stadsplanering som främjar trädgårdsstäder, kollektivtrafik och alternativa energikällor.

Genom politisk rekonstruktion kan nedrustning, alternativa budgetprioriteringar, mänsklig säkerhet och en utrikespolitik med betoning på diplomati och ekonomiska och politiska utbyten reducera, eller helt och hållet bryta, den militaristiska våldsspiralen.

Genom social rekonstruktion kan sådana mål uppnås med hjälp av innovationer som demokratiserar ekonomisk, medial och politisk makt. Sådana innovationer kan vara interaktiva medieplattformar, kooperativ eller demokratiska sammanslutningar understödda av kritisk analys och rekonstruktiv forskning. Rekonstruktion innebär med andra ord att visioner om hur samhället kan förbättras och förändras kopplas samman med konkreta reformer.


Stockholm Centre for International Social and Economic Reconstruction (SCISER) is a politically and religiously independent organisation with the aim of connecting research and political activism in areas such as peace, social and ecological sustainability, as well as civil and political rights. SCISER intends to be a forum in which political matters are discussed with the objective of articulating progressive alternatives to the current social order and to promote social change. SCISER’s aim is to fill a void in the political debate by bridging research and political activism, and thereby create opportunities for an intellectual debate that combines analysis and reform proposals. An intellectual debate of this kind is conditioned by that traditional boundaries between political matters are transgressed, and that different political problems are discussed and analysed against the backdrop of their connection to one another. A debate based on the recognition of that problems related to war, social, economic and environmental decay and social inequality and injustice are connected to each other enables a more comprehensive analysis that transcends a limited focus on problems and moves towards a discussion on alternatives and solutions.

The current political discourse ought to be broadened and deepened. Writers, philosophers and activists from previous generations should be discussed in light of today’s problems and challenges. The lack of imagination that characterizes the present political debate is not due to a lack of ideas but rather to a lack of knowledge of many of the ideas and proposals that have already been articulated but which, for various reasons, have been pushed to the periphery, consciously ignored or even forgotten.

SCISER wants to connect with the disarmament tradition represented by politicians such as Alva Myrdal and Inga Thorsson, with the reconstructivist tradition represented by scholars such as Seymour Melman and Paul Goodman, and with the philosophical and activist traditions represented by writers such as Hannah Arendt and Barry Commoner. At the intersection of academia and political activism, SCISER intends to work as a force for popular education (folkbildning) by being both a think tank and action tank, combining analysis based on research with actions such as study circles, manifestations and town hall meetings.

SCISER’s work is based on anti-racism and feminism and ultimately rests on the conviction that peace is possible, that social and ecological sustainability is attainable, and that our civil and political rights must be defended, strengthened and improved in all countries worldwide. The gap between policy and reality, between words and actions, is all too often so great that efforts to reform and improve society are reduced to slogans without impact. There is either a lack of visions or a lack of proposals on how the visions can be realized, which leaves the political climate in a state of idleness and hopelessness.

Through economic reconstruction, a peaceful, sustainable and just society can be achieved by transforming institutions through economic conversion of defence firms, green conversion of unsustainable industries, and spatial alignment for sustainable cities tied to urban density, garden cities, mass transportation and alternative energy.

Through political reconstruction, disarmament, alternative budget priorities, human security and a foreign policy based on diplomacy as well as economic and political exchanges can diminish or even eliminate the militarist cycle of violence.

Through social reconstruction, such objectives can be achieved with political, economic and cultural innovations that democratize economic, media and political power. These innovations are tied to cooperatives, interactive media platforms, and democratic assemblies supported by critical knowledge and reconstructive research. Reconstruction thus means that visions of how society can change and improve are connected to concrete reforms.