På gång

Click here for English version

13872390_737386696403486_292312897_nSCISER anordnar en rad olika sorters evenemang och aktiviteter som är gratis och öppna för alla som vill komma, oavsett om man är medlem eller inte. SCISER verkar i skärningspunkten mellan forskning och politisk aktivism, och aktiviteterna är en viktig del av SCISERs arbete som både tanke- och aktionssmedja. Tanken är att skapa en brygga mellan akademisk verksamhet och  politisk aktivism, och därigenom möjliggöra ett större genomslag för progressiva idéer och kritiska perspektiv. Aktiviteterna fungerar som ett öppet forum för politiska  diskussioner som inte förutsätter någon partipolitisk tillhörighet eller annan grupptillhörighet. Information om varje aktivitet läggs upp på hemsidan och vanligtvis bifogas en lista över läsning som diskussionerna tar avstamp i.


Processed with VSCOcam with t1 preset

SCISER organises different kinds of events and activities that are free and open for anyone who wants come, regardless if you are a member or not. At the intersection of academia and political activism, SCISER intends to work as a force for popular education (folkbildning), and the activities are important parts of SCISER’s work as both a think tank and action tank. The idea is to create a bridge between the academic world and political activism and thereby enable a greater impact and influence for progressive and critical perspectives. The activities serve as an open forum for political discussions that do not require any belonging to a political party or to other kinds of groups or affiliations. Information about each activity is posted on the website and a reading list is usually attached to the event.