Publikationer

Click here for English version

Processed with VSCOcam with x1 preset

SCISERs publikationer är texter av SCISERs medlemmar och gästskribenter. Texterna som publiceras är allt ifrån längre akademiska arbeten till kortare inlägg och analyser. Tanken är att fylla ett tomrum i den politiska debatten genom att brygga forskning och politisk aktivism, och därmed skapa förutsättningar för ett intellektuellt samtal som kombinerar analyser och reformförslag. En debatt som baseras på insikten att problem relaterade till krig, miljöförstöring och sociala och ekonomiska ojämlikheter är kopplade till varandra möjliggör mer genomgripande diskussioner som går bortom problemformuleringar och banar väg för alternativ och lösningar. Texterna som publiceras baseras på forskning men eftersträvar inte akademisk neutralitet och riktar sig till en läsarskara både inom och utanför den akademiska världen.


Processed with VSCOcam with x1 preset

SCISER’s publications are texts by SCISER’s members and guest writers. The texts range from longer academic works to shorter articles. SCISER’s aim is to fill a void in the political debate by bridging research and political activism, and thereby create opportunities for an intellectual debate that combines analysis and reform proposals. A debate based on the recognition of that problems related to war, economic and environmental decay and social inequality and injustice are connected to each other enables a more comprehensive analysis that transcends a limited focus on problems and moves towards a discussion on alternatives and solutions. The texts published on SCISER.org are based on research but they do not aspire to academic neutrality and are aimed at a readership both inside and outside the academic world.